Se alla
Stockholms stad skyline

Stadsutveckling

Stockholm ska vara en tät och levande stad dit fler människor kan söka sig för att arbeta, studera och förverkliga sina drömmar.

Flexibla detaljplaner och effektiva byggprocesser

Staden ska ta fram generella områdesplaner där områdenas helhetsbehov beaktas. Det skapar bättre förutsättningar för att bygga stadsdelar som innehåller allt från bostäder till arbetsplatser, handel, skolor, äldreboenden, föreningslokaler och idrottsytor. Detaljplaner ska vara flexibla med stadsdelens behov i centrum. Samhällsfunktioner som arbetsplatser, skolor, äldreboenden, LSS-boenden, förskolor och infrastruktur ska byggas samtidigt som nya bostäder. Staden skall ha en hög takt och kvalitet i stadsutvecklingen genom effektiva byggprocesser och den demokratiska delaktigheten för invånarna skall utvecklas.

En blandning av hyres- och ägarbostäder mm

Fler bostäder ska byggas så att fler kan flytta till en större lägenhet, flytta hemifrån eller från någon annanstans. Det ska vara en blandning av hyres- och ägarbostäder, hyrköp och moderna kollektivhus. Målet är att minst 35 000 bostäder ska påbörjas mellan 2023 och 2026. I områden där hyresrätter är den dominerande upplåtelseformen ska fler bostadsrätter byggas och hyresgäster som så önskar kunna friköpa sina lägenheter. Det ska byggas betydligt fler bostäder för unga och studenter. Det kan delvis ske genom tillfälliga bostäder, exempelvis i tomma fastigheter eller i bostadsmoduler i väntan på permanent bebyggelse. För de mest utsatta i staden ska det finnas försöks- och träningslägenheter. Det ska bli lättare att konvertera kontor till bostäder.

Lägre byggkostnader – lägre hyror

Staden skall vidareutveckla Stockholmshusen som syftar till standardiserade byggprocesser och lägre byggkostnader. Stockholm bör också bli en pilotkommun i att tillämpa friare tolkning av byggregler. Tillsammans ger det förutsättningar för relativt sett lägre hyror.

Fler träd längs gatorna

Parker och grönområden gör staden till en vackrare och trevligare plats. De ska värnas och underhållas. Fler gator ska kantas av träd och fler småparker anläggas. Levande torg är en viktig del av en trivsam och trygg stad. Torg- och platsbildningar ska värnas och främjas.

Det måste vara tryggt att förflytta sig i staden

Det ska vara enkelt och tryggt för människor att förflytta sig. Kollektivtrafik, gångstråk, cykelbanor, knutpunkter och vägnät ska rustas upp och byggas ut.
Läs mer om Liberalernas politik för kollektivtrafiken i Stockholms län här. 

Stärk Stockholms arkitektoniska karaktär

Staden ska satsa på byggnader som stärker dess arkitektoniska karaktär. Förutsättningar för befintliga och framtida kulturverksamheter ska beaktas vid ny- och ombyggnadsprojekt. Det förstärker Stockholms profil som en spännande stad där kulturen är lättillgänglig.

Både inner- och ytterstaden, som tillsammans skapar Stockholms unika karaktär, ska bevaras och utvecklas. Hus som är över hundra år gamla ska inte rivas utan mycket starka skäl och nya bostäder ska utvecklas i samklang med den övriga byggnationen. Stadens karaktär av Nordens Venedig ska bevaras.

Staden har ett särskilt ansvar för att förvalta sina egna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och för att trygga finansieringen skall en kulturhistorisk fond skapas.

Högre hus spelar en naturlig roll i många täta områden

Stockholm ska vara en hållbar, dynamisk, vacker och öppen stad även om 20, 50 och 100 år. För att möta den växande befolkningsökningen i Stockholm i framtiden krävs det största möjliga platsutnyttjande och därför spelar högre hus en naturlig roll i många av de täta områden som nu genomgår en intensiv utvecklingsprocess utanför stenstaden. Påbyggnationer för nya våningar på redan existerande byggnader ska underlättas.

Detta är ett utdrag ur Liberalerna Stockholms stads valprogram för 2022