Se alla
Förskola grundskola barn elever

Skolpolitik

Skolan är en av stadens viktigaste uppgifter. En god och likvärdig utbildning för alla är av största vikt för demokratin och samhällets utveckling. Oavsett bakgrund ska alla ges samma möjligheter. Barn och unga ska mötas av höga förväntningar och undervisningen ska så långt möjligt anpassas till individens förutsättningar.

Skolan huvuduppgift är att förmedla kunskap. Att samtliga elever efter nio år får gymnasiebehörighet ska vara grundskolans ansvar. Fler elever ska ta gymnasieexamen efter tre år. Även yrkes- och hantverksutbildningar ska vara attraktiva alternativ. Försöksverksamhet med lärlingsutbildningar ska genomföras. Likvärdigheten mellan stadens skolor ska öka. Nyanländas förkunskaper och behov av insatser och utbildning ska kartläggas. Med hemspråksundervisning stöds deras allmänna språkutveckling. Arbetet med att stärka skolan i stadens förorter ska fortsätta.

Arbetsmiljö och studiero för personal och elever i skolan

Ingenting är viktigare för en bra skola än skickliga lärare och rektorer. Staden ska erbjuda bästa tänkbara arbetsvillkor. Lärare ska respekteras av elever och föräldrar för sin professionalitet. Staden ska satsa på fortbildning för att stödja dem i arbetet för tolerans och empati och i kampen mot rasism, våld och sexuellt ofredande. Goda resultat i skolan förutsätter en god fysisk arbetsmiljö, trygghet, lugn och studiero.

Höga och likvärdiga krav ska ställas på alla skolor och ersättningsnivåerna ska spegla det ansvar skolan tar för elever som behöver mer stöd. Skolor som inte följer lagar och regler eller givna villkor ska stängas. Grundskolans kösystem behöver reformeras.

Elevhälsan på Stockholms skolor

Skolan ska tidigt upptäcka elever som far illa. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot elever med stor frånvaro. Elevhälsan är viktig. Skolsociala team där skolan samarbetar med socialtjänst, polis och ungdomspsykiatri ska stötta elever i behov av särskilda insatser och extra stöd. Arbetet med att identifiera hedersförtryck och att hjälpa elever som är utsatta för det ska intensifieras och skolpersonalen utbildas.

Skolframgång är den viktigaste skyddsfaktorn för ungas framtid. Socialtjänsten ska bidra till att barn och unga som behöver sociala stödinsatser klarar skolan med bra kunskapsresultat.

Stockholms förskolor

Förskolan ska präglas av hög kvalitet, låga avgifter och bra tillgänglighet för alla. Alla barn ska få tillgång till en verksamhet som främjar deras utveckling, kreativitet och lärande. Barngrupperna ska vara små. Samtliga förskolor ska arbeta med fokus på språket. Det är särskilt viktigt för barn som inte talar svenska som modersmål. Även matematik ska tränas i förskolan.

Modersmålsundervisning i skolan

Forskningen visar att modersmålsundervisning har en övervägande positiv effekt på skolresultaten hos elever med annat modersmål än svenska. Alla elever som efterfrågar modersmålsundervisning och som har rätt till den ska erbjudas sådan. Rätten till modersmålsundervisning ska utvidgas till att inkludera hela skolgången.

Fritidsverksamheter i Stockholm

Fritidsverksamheten med lek, rörelse och träning i att läsa, skriva och räkna ska utvecklas. Arbetet med ökad tid för rörelse i förskola och skola ska fortsätta och den fysiska miljön ska kunna erbjuda bra ytor för lek och idrott i buller- och giftfri miljö. I grundskolan ska det vara minst tre lärarledda lektioner i idrott per vecka.

Simkunnighet i Stockholms skolor

Stadens grundskolor ska leva upp till läroplanens uppdrag om simkunnighet. Alla elever ska, för godkänt betyg i idrott, kunna simma senast i sjätte klass.

Särskilda undervisningsgrupper i Stockholm och specialpedagogiskt stöd

Alla elever har inte förutsättningar att utvecklas i stora klasser. Särskola och träningsskola ska garantera att det finns speciallärare och specialpedagoger med kompetens att anpassa utbildning och träning till varje enskild elev. Särskilda undervisningsgrupper med specialpedagogiskt stöd ska byggas ut på alla skolor och mer kvalificerat stöd ska kunna ges i varje stadsdel. Insatser från socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin ska vid behov kunna integreras.

Skollokaler till andra verksamheter utanför skoltid

I skolor finns idrottshallar och andra lokaler som inte nyttjas utanför skoltid. De ska kunna användas till läxläsning, av föreningslivet och andra.

Detta är ett utdrag ur Liberalerna Stockholms stads valprogram för 2022