Se alla
Jämlikhet jämställdhet händer

Jämställdhet

En liberal jämställdhetspolitik i Stockholm

Frihet är rätten att bestämma över sig själv och forma sitt liv. Kön och könsidentitet ska inte begränsa den enskildas möjligheter att förverkliga sig själv. Kvinnor och män ska mötas av samma förväntningar när det gäller egen försörjning.

Jämställdhet mellan kvinnor och män ska genomsyra de kommunala verksamheterna. Könsidentitet eller etnisk bakgrund får aldrig påverka möjligheten att få jobb eller bemötandet på arbetsplatsen. Löneskillnader på grund av kön ska upphöra.

Gemensamma hyreskontrakt

Stadens bostadsbolag ska aktivt verka för att vuxna personer som flyttar in i samma lägenhet också tillsammans skriver under hyreskontraktet. Det manifesterar att de har lika rätt till lägenheten och samma ansvar för hyran. Bolagen ska inom ramen för projektet Huskurage samarbeta med polis mot våld i nära relationer.

Våld i nära relationer ska motverkas

Det ska finnas tydliga och effektiva system för medarbetare att anmäla sexuella övergrepp eller andra handlingar som är brottsliga eller bryter mot stadens grundläggande värderingar. Att anmäla ska aldrig innebära någon risk för den som anmäler. Alla former av våld i nära relationer ska motverkas. Det samtalsstöd kvinnojourerna ger barn vars vårdnadshavare är utsatta för våld, ska kompletteras med kvalificerat och långsiktigt stöd från andra instanser såsom BUP och skolhälsovård.

Hedersnormer ska motverkas

Hedersnormer är ett allvarligt hot mot individens frihet och ska motverkas. En kartläggning ska genomföras av vilka stödinsatser som fungerar.

Föräldrastödsprogram har en övervikt av kvinnliga deltagare. Staden ska verka för att fler män deltar.

Jämställdhet i Stockholms skolor

I förskolan ska lekar vara öppna för både flickor och pojkar. Förskolorna ska ha ett genusperspektiv och ge alla barn möjlighet att utveckla sin personlighet, fri från könsstereotypa förväntningar.

Särskilt pojkar misslyckas ofta i skolan och löper risk att få sociala problem och dras in i kriminalitet. Det är ett stort jämställdhetsproblem. Inte minst är det viktigt att tidigt satsa på deras läskunnighet för att ge dem goda förutsättningar för en lyckad skolgång och en bra framtid.

Varje barn och ungdom ska ha rätt att hitta och uttrycka sin egen sexualitet. Alla skolor ska ge eleverna en undervisning i sex- och samlevnad som belyser rätten till den egna kroppen och sexualiteten.

Du kan läsa mer om den jämställdhetspolitik som är fastslagen för Liberalerna i Stockholms län här

Detta är ett utdrag ur Liberalerna Stockholms stads valprogram för 2022