Se alla
Integration händer gemenskap

Integration

En liberal integrationspolitik i Stockholm

Under lång tid har många flyttat till Stockholm från andra delar av landet och från andra länder. Stockholm präglas i dag av en mångfald som gör staden starkare och mer levande.

För alla som lever i Sverige och Stockholm finns gemensamma ramar, såsom lagar och sociala koder, som sätter gränser. Men inom de ramarna kan många olika liv levas. Integration, till skillnad från assimilation, innebär att var och en själv kan forma sitt liv så länge det inte inkräktar på andras frihet att forma sitt.

Utsatta områden ska försvinna till 2025

En vision för integrationspolitiken är att det så långt möjligt ska råda jämlika möjligheter för inrikes och utrikes födda. Så är det inte i dag. Särskilt utmanande är det för många av dem, inte minst utrikes födda, som bor i vad som ofta betecknas som utsatta områden, med större trångboddhet, högre arbetslöshet, sämre skolresultat och högre kriminalitet än i andra stadsdelar. Men dessa områden har också många positiva kvaliteter som kan utvecklas för att möta problemen. Det är en central uppgift för staden att se till att det till år 2025 inte finns några utsatta områden.

Trångboddheten orsakar många problem, och stadens bostadsbolag måste därför arbeta aktivt för att ge trångbodda barnfamiljer större bostäder. För att möjliggöra det krävs att det byggs fler stora lägenheter.

Språket viktigt för att få jobb

Målet är att alla utrikes födda ska kunna tillräckligt mycket svenska för att självständigt kunna ta sig fram i samhället, att vuxna ska ha ett jobb som de kan försörja sig på samt att unga ska gå i en bra skola. Den enskilde är själv den viktigaste resursen för att integrationen ska bli framgångsrik, men integrationspolitiken ska ge de verktyg som kan behövas för att möjliggöra ett fullt deltagande i samhällslivet.

Vägen till jobb ska kortas för nyanlända. Utbudet av SFI-utbildningar måste öka. Kompletterande svenskundervisning ska kunna ges till vissa yrkeskategorier, såsom personal inom vård, skola, omsorg och andra yrkeskategorier.

Detta är ett utdrag ur Liberalerna Stockholms stads valprogram för 2022