Se alla
Blomma händer

Socialpolitik

En liberal socialpolitik i Stockholm stad

Frihet och möjlighet för individen att leva ett självständigt liv är målet för den liberala socialpolitiken. Samhällets stöd ska ge den enskilde förutsättningar att leva sitt liv, i största möjliga mån, utan myndigheters inblandning. Svåra sociala problem drabbar inte alla, men det kan drabba vem som helst. Därför ska det finnas ett yttersta skyddsnät som kan hjälpa till i sådana situationer. Socialpolitiken är det skyddsnätet.

Kompetensutveckla anställda inom socialtjänsten

För att socialtjänsten ska kunna fullgöra sina uppgifter behövs engagerad och kompetent personal, som vill stanna kvar på sin arbetsplats. För att minska personalomsättningen måste socialsekreterarna få bättre stöd, bättre arbetsmiljö och större möjligheter till karriärutveckling. Den tunga arbetsbelastningen gör det svårt för dem att få tid för fortbildning. Därför ska stadens förstärkningsteam, som stöttar upp vid arbetstoppar, kunna kallas in också för att ge socialsekreterare tid att utveckla sin kompetens.

Inför ett 1177 för Stockholms socialtjänst

Den som behöver stöd från det allmänna bollas ofta mellan huvudmän, avdelningar och experter. Det är inte lätt att själv hitta rätt. Den som har flera problem ska därför genom en kontakt, en lots, få hjälp att göra det. Det ska gälla även för äldreomsorgen och funktionshinderområdet. Genom ett ”1177” för socialtjänsten kan den göras mer tillgänglig via telefon och nätet.

Socialtjänstens personal ska finnas där de efterfrågas

Socialtjänstens medarbetare ska finnas där hjälpen efterfrågas: på polisstationer för brottsutsatta, på familjecentraler för vårdnadshavare och barn och på akutboenden för hemlösa.

Skolan och socialtjänsten i samarbete

Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för ungas framtid. Socialtjänsten ska därför bidra till att stabilisera skolgången för barn och unga som behöver sociala stödinsatser.

Placering av barn i Stockholm

Placerade barn har rätt till trygga och säkra uppväxtförhållanden och en bra skolgång. Budgetskäl får aldrig hindra goda placeringar. För att uppmärksamma övergrepp på barn på institutioner ska det finnas en särskild visselblåsarfunktion. De institutioner som visat sig vara upprepat olämpliga ska inte kunna få förnyat förtroende.

Socialpolitik och civilsamhällets samarbete

Civilsamhället kan på många områden komplettera stadens socialpolitik. Staden ska kunna ingå långsiktiga partnerskap med seriösa aktörer. Stöd ska inte ges till organisationer som inte respekterar demokratiska värderingar och allas lika värde.

Barn- och ungdomspsykiatrin

Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ska kortas och vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar bemannas med kuratorer och psykologer.

LSS-boenden i Stockholm stad

Antalet bostäder för personer med funktionsnedsättning måste bli fler för att möta det behov som finns. De som bor i LSS-boenden ska kunna få hjälp att använda IT och andra tekniska hjälpmedel och vid behov ha rätt till kontaktperson. Personlig assistans och ledsagning som bistånd inom LSS behöver förstärkas. Allt stuprörstänkande från myndigheters sida måste upphöra för att stödet ska kunna möta enskildas behov.

Tak-över-huvudet-garanti och Bostad först i Stockholm

De flesta hemlösa sover inte på gatan, men deras boende är inte tryggt eller långvarigt. Metoden ”Bostad först” ska fortsätta användas. Antalet försöks- och träningslägenheter ska öka.

Det finns en tak-över-huvudet-garanti men alla vill inte ta emot det stödet. Vissa behöver hjälp med psykisk sjukdom eller missbruk innan de är villiga att ta emot annan hjälp. Uppsökande team inom socialtjänsten ska därför förstärkas med psykiatrisk och medicinsk kompetens.

Långsiktigt stöd till kvinnojourerna

Ingen människa ska behöva begränsa sitt liv på grund av våld eller förtryck. Det viktiga arbetet med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn genom skyddade boenden ska fortsätta och fler vägar till ett nytt liv utan våld skapas. Stödet till kvinnojourerna ska bli mer långsiktigt och främja hög kvalitet.

Ekonomiskt bistånd i Stockholm

Den som inte kan försörja sig själv och sin familj kan få ett tillfälligt ekonomiskt bistånd.  Biståndet ska förenas med krav på att aktivt söka jobb eller göra praktik, att ta ett tillfälligt jobb eller gå en SFI-utbildning.

Romers utanförskap ska brytas

Även romer som är svenska medborgare utsätts ofta för diskriminering och fördomar. Staden ska arbeta för att bryta deras utanförskap och för att de ska få plats på arbetsmarknaden. Arbetet med romska brobyggare ska fortsätta. De stöttar individerna i strävan efter arbete och utbildning och underlättar samverkan med myndigheter.

Ur Liberalernas valprogram 2022