Se alla
Miljö klimat löv solsken

Miljö- och klimatpolitik

En liberal miljö- och klimatpolitik för Stockholm

Kampen för klimatet är vår tids ödesfråga. Stockholm ska senast år 2040 vara klimatneutralt. All marktrafik i innerstaden ska gå på el 2030. Stadens förvaltningar ska vara fossilfria till år 2030. Allt tillsynsarbete ska utgå från principen att den som orsakar utsläpp ska betala för den skada de åsamkar. Det innebär också att fram till dess att Stockholm har uppnått fossilfrihet ska staden klimatkompensera för sina fossila utsläpp på ett långsiktigt hållbart sätt.

För en hållbar utveckling kommer det att krävas omställningar. Det kräver i sin tur ny teknik, ekonomiska styrmedel och en effektivare hushållning av naturresurser. Frisk luft, rent vatten och en giftfri miljö är nödvändigt för god hälsa och livskvalitet. För att Stockholms vatten och natur ska bevaras krävs att den biologiska mångfalden värnas och att gröna korridorer upprätthålls för stadens ekosystem. Om klimatmålen ska kunna nås i Stockholm måste koldioxid avskiljas vid stora förbränningsanläggningar och lagras långsiktigt. Tekniken för kolinfångning ur luften måste också utvecklas.

Förbered staden för översvämningar och torka

Med klimatförändringar blir extremväder vanligare. Staden måste planeras på ett sätt som gör den mer motståndskraftig mot till exempel torka och översvämningar. Genom fler träd i stadsmiljön, gröna väggar och tak samt ett bättre tillvaratagande av vatten rustas staden mot extremväder och blir dessutom vackrare.

Kolonilotterna i Stockholm ska bli fler

Kolonilotter utgör ett värdefullt inslag i stadsmiljön och bidrar också till lokalt omhändertagande av dagvatten. Antalet koloni- och odlingslotter skall utökas.

Infrastruktur för elbilar i Stockholm

En elektrifieringspakt med näringslivet och andra skall bidra till att bygga ut stadens infrastruktur för elbilar – antalet laddstolpar ska utökas kraftigt.

Slopa bygglov för solpaneler i Stockholm

Byggandet ska bli mer klimatsmart och arbetet med cirkulärt byggande vara vägledande. Andelen plus- och passivhus ska öka och rivningar undvikas. Bygglov ska slopas för solpaneler. Fram till dess att solceller bygglovsbefrias bör alltid bygglovsansökningar beviljas.

Återbruk och låg energiåtgång

Stockholm är en stor fastighetsägare och bör vara ett föredöme i sin förvaltning. Lägsta möjliga energiåtgång ska eftersträvas, rivningar ska undvikas och återbruk av byggmaterial uppmuntras och att renovera och behålla befintlig utrustning i till exempel kök skall vara huvudalternativ när så är möjligt.

Stockholms återvinningsstationer

Stadens återvinningsstationer som drivs av förpackningsinsamlingen sköts dåligt. Staden ska säkerställa att återvinningen av privatpersoners sopor sköts så att klagomålen väsentligt minskar.

Källsortering och bilpooler i Stockholm

Staden ska underlätta för miljösmarta val genom bland annat bättre möjlighet att källsortera och bättre förutsättningar för bilpooler.

Detta är ett utdrag ur Liberalerna Stockholms stads valprogram för 2022