Se alla
Trygghet-i-Stockholms-stad

Trygghet

Så ökar vi tryggheten i Stockholm stad

Att känna sig trygga i sitt bostadsområde. Att inte behöva tveka om att ta snabbaste vägen hem. Det är frihet i vardagen.

Mer insatser mot gängkriminalitet

I vissa delar av staden har gängkriminalitet och narkotikahandel fått fäste. Här krävs sociala insatser och kraftfulla polisiära ingripanden och att socialtjänsten, skolan och polisen samarbetar och sätter in insatser tidigt för barn och ungdomar som riskerar att hamna snett i livet.

Förebyggande arbete mot missbruk och kriminalitet

För att förebygga kriminalitet och missbruk och därmed forma ett tryggt och välmående samhälle är den viktigaste insatsen att se till att barn och unga når framgång i skolan.

Snabba insatser för unga i riskzon

Förskolan, skolan och socialtjänsten har en viktig uppgift när det gäller att tidigt upptäcka unga i riskzonen och sätta in åtgärder. En ung person som anmäls för brott ska inom 48 timmar kallas till samtal med socialtjänst och uniformerad polis. För snabba insatser är det viktigt att socialtjänsten finns där hjälpbehoven kan uppstå – på familjecentraler, härbärgen, fritidsgårdar och polisstationer.

Vittnen och anmälningar

Många drar sig i dag för att vittna eller anmäla brott. Det allmänna måste stå på vittnenas och brottsoffrens sida. Stadens trygghetsplanering ska i det syftet förstärkas. Verksamheten ”Våga anmäla, våga vittna” ska spridas i hela staden. Anhörigas situation ska särskilt uppmärksammas.

Sugardejting

Barn och unga som utsätts för ”sugardejting”, det vill säga nätprostitution, ska få stöd av socialtjänst, polis och sjukvård. De som arbetar med frågan ska få särskild utbildning.

Tryggare parker

Trasig gatubelysning, klotter och skräpiga parker skapar otrygghet. Staden ska stärka sina insatser för att hålla bättre ordning. När stadens lokaler och tomter lämnas tomma skapar även det otrygghet. Staden måste därför ta ett större ansvar för att de utnyttjas, försäljs eller bevakas.

Motverka segregation i Stockholm

Stockholm är en segregerad stad. Alltför sällan möts de som bor i utsatta områden och de som bor i mer välbeställda. Kollektivtrafik, gator, cykelbanor, gångvägar och broar som binder samman områdena ska ges högre prioritet. Idrottsplatser, lekplatser och utegym ska byggas där de drar besökare från olika områden. Platssamverkan mellan staden, fastighetsägare och andra aktörer bidrar till ökad trygghet i stadsrummet och bör användas mer.

Kommunala ordningsvakter och polis

Polisbristen i Stockholm är stor. Kommunala ordningsvakter patrullerar nu i de mest utsatta områdena. Verksamheten ska utvärderas i syfte att förbättra den. För att se till att vakter finns där de bäst behövs ska en stadsövergripande trygghetsjour inrättas dit lokala handlare och andra kan höra av sig för att uppmärksamma behovet av närvaro av ordningsvakter i ett visst område.

Kameraövervakning i Stockholm

Kameraövervakning är ett viktigt redskap för polisen att förebygga och utreda brott. Staden bör arbeta för att fler kameror sätts upp, särskilt på platser där otryggheten är stor.

Detta är ett utdrag ur Liberalerna Stockholms stads valprogram för 2022