Se alla
Trygghet gatlampa

Trygghet

Så ökar vi tryggheten i Stockholm stad

Att känna sig trygga i sitt bostadsområde. Att inte behöva tveka om att ta snabbaste vägen hem. Det är frihet i vardagen.

Gängkriminalitet

Den grova våldsbrottsligheten och gängkriminaliteten i Sverige är ett samhällsproblem som kräver samlade insatser från hela samhället. Det krävs hårdare tag mot gängen men också mer förebyggande arbete. Att gripa och lagföra kriminella är polisens uppgift. Det socialtjänsten i staden ska göra är att jobba tillsammans med polis och skola för att se till att barn inte blir kriminella från första början. Inget barn ska dras in i gäng, och inga barn ska behöva bli offer för gängens kriminalitet.

Stoppa nyrekryteringen

Socialt förebyggande åtgärder för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet minskar även nyrekrytering till kriminella grupperingar. Socialtjänsten ska sätta in insatser så tidigt som möjligt för barn på glid med fokus på att se till att de klarar skolan. En lyckad skolgång är det bästa skyddet mot att dras in i kriminalitet. Med skolsocionomer och insatser både för att öka närvaro och stabilisera skolgången för barn som behöver det förhindras nyrekrytering.

Samverkan med polisen

Idag finns socialsekreterare på några polisstationer i staden. Vi vill att detta görs på samtliga polisstationer för att stärka samverkan mellan polis och socialtjänst. På så sätt kan lägesbilder och oro för ett barn delas och riktade stödinsatser för att förhindra en kriminell karriär sättas in tidigt.

Avhopparprogram

Den som vill lämna en kriminell livsstil ska också kunna göra det. I Stockholms stad har vi ett välfungerande avhopparprogram som är ett nära samarbete mellan polis och socialtjänst. Det vill vi fortsätta satsa på. Men det behövs också ett nationellt program för att samordna kommuners verksamhet. Att gängkriminella slutar begå brott tjänar hela samhället på.

Specialiserade socialsekreterare

Unga lagöverträdare är en komplex målgrupp och det behövs särskild kompetens för att arbeta med dem. Socionomer ska kunna specialisera sig på att arbeta just med unga i kriminalitet, för att bryta en kriminell karriär tidigt. Vi vill införa den här möjligheten till specialisering inom Stockholms stads socialtjänst i ett första steg.

Snabba insatser för unga i riskzon

Förskolan, skolan och socialtjänsten har en viktig uppgift när det gäller att tidigt upptäcka unga i riskzonen och sätta in åtgärder. En ung person som anmäls för brott ska inom 48 timmar kallas till samtal med socialtjänst och uniformerad polis. För snabba insatser är det viktigt att socialtjänsten finns där hjälpbehoven kan uppstå – på familjecentraler, härbärgen, fritidsgårdar och polisstationer.

Vittnen och anmälningar

Många drar sig i dag för att vittna eller anmäla brott. Det allmänna måste stå på vittnenas och brottsoffrens sida. Stadens trygghetsplanering ska i det syftet förstärkas. Verksamheten ”Våga anmäla, våga vittna” ska spridas i hela staden. Anhörigas situation ska särskilt uppmärksammas.

Sugardejting

Barn och unga som utsätts för ”sugardejting”, det vill säga nätprostitution, ska få stöd av socialtjänst, polis och sjukvård. De som arbetar med frågan ska få särskild utbildning.

Tryggare parker

Trasig gatubelysning, klotter och skräpiga parker skapar otrygghet. Staden ska stärka sina insatser för att hålla bättre ordning. När stadens lokaler och tomter lämnas tomma skapar även det otrygghet. Staden måste därför ta ett större ansvar för att de utnyttjas, försäljs eller bevakas.

Motverka segregation i Stockholm

Stockholm är en segregerad stad. Alltför sällan möts de som bor i utsatta områden och de som bor i mer välbeställda. Kollektivtrafik, gator, cykelbanor, gångvägar och broar som binder samman områdena ska ges högre prioritet. Idrottsplatser, lekplatser och utegym ska byggas där de drar besökare från olika områden. Platssamverkan mellan staden, fastighetsägare och andra aktörer bidrar till ökad trygghet i stadsrummet och bör användas mer.

Kommunala ordningsvakter och polis

Polisbristen i Stockholm är stor. Kommunala ordningsvakter patrullerar nu i de mest utsatta områdena. Verksamheten ska utvärderas i syfte att förbättra den. För att se till att vakter finns där de bäst behövs ska en stadsövergripande trygghetsjour inrättas dit lokala handlare och andra kan höra av sig för att uppmärksamma behovet av närvaro av ordningsvakter i ett visst område.

Kameraövervakning i Stockholm

Kameraövervakning är ett viktigt redskap för polisen att förebygga och utreda brott. Staden bör arbeta för att fler kameror sätts upp, särskilt på platser där otryggheten är stor.