Se alla
Äldreomsorg kök

Äldrepolitik

En liberal äldrepolitik i Stockholm

Alla har rätt till en bra ålderdom. Fram till år 2040 förväntas antalet personer över 80 år i Stockholm fördubblas. Det ställer växande krav på äldreomsorgen. Staden ska visa äldre som behöver hjälp respekt för deras behov, livsval och intressen. Äldre som behöver boende eller hemtjänst ska ha stor valfrihet.

Maten och måltiden – en viktigt del av äldreomsorgen

För många är måltiden en glädjestund på dagen. Samtidigt är undernäring bland äldre ett stort folkhälsoproblem. Inom hemtjänsten – liksom på vård- och omsorgsboenden – ska stor vikt läggas vid såväl maten som måltiden.

Utbildad personal i äldreomsorgen

För att hemtjänsten ska fungera väl krävs det att det finns kompetent personal som vill stanna kvar och utvecklas inom yrket och erbjuds attraktiva anställningsformer. Särskild hemtjänstutbildning ska införas. Äldre har även boendestödjare. Även dessa ska ha adekvat utbildning.

Hos äldre kan minnen av krig, flykt och andra umbäranden komma tillbaka. Det är angeläget att personal inom äldreomsorgen har kunskaper om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och önskvärt att hjälp finns även på det egna språket för dem som har ett annat modersmål än svenska.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten är viktigt både för dem som får hemtjänst och för att öka attraktiviteten och kompetensen i yrket.

Stöttning med IT-användning på äldreboenden och i hemtjänsten

Välfärdsteknik kan vara ett viktigt komplement i vården och omsorgen av äldre. Dessutom behövs personal både i hemtjänsten och på äldreboenden som kan stödja äldres IT-användning.

Framtidens seniorboenden och äldreboenden

Det ökade antalet äldre innebär behov av fler senior- och äldreboenden. Alla ska ha möjlighet till ett tryggt och anpassat boende när de så önskar och behöver. Framtidens senior- och äldreboenden ska så långt möjligt integreras i levande kvartersmiljöer där de blandas med vanliga bostäder, studentbostäder, förskolor och tillgång till servicetjänster.

Förbättra demensvården i Stockholms stad

Demensvården ska förbättras. Personal inom äldreomsorgen ska få fortbildning inom området. Kommun och region ska samarbeta bättre och anhöriga få ett utökat stöd. Yngre dementa är en bortglömd grupp som ska uppmärksammas mer.

Äldreomsorgen i Stockholm ska samarbeta med äldrepsykiatrin

Stadens äldreomsorg och socialtjänst ska samarbeta med äldrepsykiatrin i Region Stockholm för att ge hjälp till äldre med psykisk ohälsa.

Läkare i äldreomsorgen

Kommuner kan i dag inte anställa läkare i den kommunala hemvården och äldreomsorgen. Det är inte rimligt. Med kommunanställda läkare skulle sårbarheten i vården minska och omsorgen bli bättre. I väntan på en lagändring som ger kommunerna rätt att anställa läkare bör försöksverksamhet påbörjas.

Ensamhet bland äldre

Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett stort problem. Det ska finnas mötesplatser i alla delar av staden. Civilsamhället har en avgörande roll för att bryta social isolering och kan bidra med såväl mötesverksamhet som hembesök. Den verksamheten ska uppmuntras.

Detta är ett utdrag ur Liberalerna Stockholms stads valprogram för 2022