Se alla
Pojke i skolan

Trygga skolor och lugna klassrum

Tryggheten och studieron ska öka i Stockholms skolor

Alla barn ska känna sig trygga i skolan och kunna koncentrera sig på lektionerna.

För att alla elever ska nå kunskapsmålen och för att lärarna ska trivas i sin arbetsmiljö krävs lugn och ro i klassrummen.
Liberalerna har under mandatperioden tagit en rad initiativ för att öka tryggheten och studieron i skolorna, men vi vill mer.

Detta vill vi:

  • Lärarens roll ska stärkas. Lärarna ska ha rätt att vidta disciplinära åtgärder om någon stör undervisningen.
  • Skolmiljön och miljön runtomkring skolan ska vara trygg.
  • Förtydliga förväntningarna. Det är läraren som undervisar, bedömer och betygsätter. Det är föräldrarna och eleven som säkerställer att eleven deltar i undervisningen.
  • Nolltolerans mot kränkningar, sexuella trakasserier och sexism. Tydliga ordningsregler och höga förväntningar på såväl elever som föräldrar.
  • Fortsätta fördjupa samarbetet mellan skola och socialtjänst för att hjälpa elever att fokusera på sin skolgång. Skolan ska kunna ägna sig fullt ut åt kunskapsuppdraget.

Detta har vi gjort:

  • Vi har infört stadsövergripande riktlinjer för trygghet och studiero. Syftet med dessa är att tydliggöra de befogenheter och åtgärder som läraren kan vidta. På så vis stärker vi lärarens profession och möjlighet att agera när en elev uppträder ordningsstörande.
  • Vi har tagit initiativ till en årlig trygghetsrapport som analyserar skolornas trygghetsarbete. Syftet är att skolorna ska kunna dra lärdomar av varandra, följa upp och utveckla sitt arbete.
  • Vi har säkerställt att alla skolor har ett så kallat förväntansdokument. Dokumentet beskriver vad föräldrar och elever ska förvänta sig av skolan, och vad skolan förväntar sig av föräldrar och elever.
  • Förstärkt samverkan mellan skolan och socialtjänsten.

Kunskap är varje människas viktigaste redskap för att växa. Utbildning bryter barriärer och öppnar nya vägar i livet. Därför är investeringar i en skola för kunskap den viktigaste insatsen för ett samhälle där klassresor är möjliga. Och därför brinner vi liberaler för skolfrågor, sedan mer än hundra år tillbaka. Liberalerna är Stockholms skolparti.

Här kan du läsa mer om Liberalernas skolpolitik.

Husbygårdsskolans arbete för en trygg skola och lugna klassrum uppmärksammas i Dagens Nyheter. Under mandatperioden har Liberalerna gjort en kunskapssatsning på Järva. Den har resulterat i att andelen elever som når gymnasiebehörighet har ökat med 20 procentenheter. Här kan du läsa mer om de kraftigt förbättrade kunskapsresultaten på Järva.