Se alla
Stockholms stad skyline

Företag och arbete

Företag skapar tillsammans med en väl fungerande offentlig sektor de resurser och den arbetsmarknad som stockholmarna behöver för att få en god service, känna trygghet, få utbildning och hitta arbeten. Det ska vara lätt att driva företag i staden. Det finns i Stockholm flera näringskluster i världsklass där det råder god samverkan mellan näringsliv, stad och myndighet. De ska ges goda förutsättningar att utvecklas.

Tillgång på arbetskraft i Stockholm

För näringslivets utveckling är tillgången till arbetskraft avgörande, inte minst för etablering av huvudkontor. Stockholmsregionen har en stor befolkning och är Sveriges största högskoleregion. Det skapar goda förutsättningar för att kunna möta efterfrågan.

Internationellt universitet i Stockholm

Stockholm ska också verka för att ett internationellt universitet etablerar en filial i staden.

Fler storföretag till söderort

Stockholm ska verka för att locka större arbetsgivare att etablera sig i söderort.

Bostäder och kommunikationer en förutsättning för näringslivet

En fungerande bostadsmarknad med goda kommunikationer är en förutsättning för att attrahera internationella företag till staden och för att få dem som har gått ut högskolan att stanna kvar i staden.

Tillståndsprövningen ska förenklas

Många verksamheter behöver kommunala tillstånd för sin verksamhet. Tillståndsprövningen ska vara enkel och obyråkratisk. Tiden för att få bygglov ska kortas. Det ska inrättas en samlad ingång, en enda kontaktpunkt, för företag som söker kontakt med staden. Företag som söker kontakt med staden ska med kommunala lotsar kunna få hjälp att hitta rätt.

Behov av arbeten utan högre utbildning

I staden finns idag ett rikt utbud av kvalificerade arbeten, men det är viktigt att se behoven av arbetstillfällen där kraven på utbildning och erfarenhet inte är så stora. Ett första arbete är viktigt för alla, men inte så lätt att få för den som saknar gymnasieutbildning, kommer från ett annat land eller har en funktionsnedsättning. Staden ska hjälpa dem, både unga och andra, att genom ett traineejobb få en första referens. Ungdomar som står långt från arbetsmarknaden ska ha företräde till kommunala sommarjobb. För dem som har behov av det ska arbete inom staden kunna förenas med svenskundervisning.

Konkurrensutsätt kommunala verksamheter

Verksamheter som staden bedriver ska kunna utsättas för konkurrens. Det ger möjligheter för enskilda företag och prövar kvaliteten i den kommunala verksamheten.

Upphandlingar för små och stora företag

Staden ska utveckla sin upphandlingskompetens. Stadens upphandlingar ska ske så att både stora och små företag får möjlighet att delta.

Upplevelser viktiga för Stockholms företag

Besöksnäringen är viktig för Stockholm, inte minst för stadens attraktivitet och sysselsättningen. Staden ska arbeta aktivt för att attrahera lämpliga evenemang, för utveckling av upplevelseindustrin och för att fler filminspelningar förläggs till Stockholm.

Detta är ett utdrag ur Liberalerna Stockholms stads valprogram för 2022