Se alla
Tillgänglighet i Stockholm

Tillgänglighet i stadsmiljön

Att röra sig genom staden ska vara trivsamt, enkelt och säkert. En liberal politik för ett hållbart Stockholm bygger på en tät och grönskande stad som ger goda förutsättningar för människor att ta sig dit de vill. Därför vill Liberalerna att en gång- och tillgänglighetsmiljard ska införas.

Vår politik

  • Investera en miljard i fler, säkrare och mer tillgängliga trottoarer och gångvägar.
  • Det ska vara enkelt för alla människor att röra sig i gaturummet, oavsett om de har någon funktionsnedsättning eller inte.
  • Bättre förbindelser mellan stadsdelarna för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer.
  • Förbättra snöröjningen och sandsopningen, prioritera gångvägar och kollektivtrafik högre.
  • Fler överdäckningar som ger förutsättningar för bättre gång- och cykelförbindelser och ny bebyggelse.
  • Fler gator ska kantas av träd och grönska.
  • Förbättra tillgängligheten till naturreservaten.

En miljard till bättre tillgänglighet och gångmöjligheter

Gångtrafikanter ska prioriteras i trafikplaneringen. Gående är den mest oskyddade trafikantgruppen och måste skyddas bättre mot bilister och cyklister. Gångvägar ska så långt som det är möjligt separeras från cykelbanor. Liberalerna vill genomföra en långsiktig miljardinvestering under tio år i fler, säkrare och mer tillgängliga trottoarer och gångvägar.

Stockholm ska vara tillgängligt för alla

Stockholms stadsmiljö och kommunikationer ska vara utformade så att de är tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. Det kommer samtidigt alltid finnas personer som har behov av färdtjänst. En fungerande och trygg färdtjänst, med kundval, måste därför finnas.

Bättre snöröjning och sandsopning för färre halkolyckor

Snöröjningen är livsviktig för att stadens trafik ska fungera. Gångvägar måste prioriteras högre, både vad det gäller snöröjning och sandsopning, för att minska antalet halkolyckor. Vid akuta situationer ska staden ta in privatpersoner och mindre aktörer så att fler personer snabbt kan lösa akuta situationer; så kallade blixtjobb.

En grönare stadsmiljö

Fler gator ska kantas av träd och fler pocketparker ska anläggas. I samband med förtätning av ytterstaden bör det eftersträvas att trafikleder görs om till trädkantade gator och att gaturummet prioriteras om till förmån för gång och cykeltrafik. Grönområden och nedslitna parkytor ska rustas upp när det byggs nya bostäder.