Se alla
Jan Jönsson

Valmanifest för Liberalerna i Stockholms stad

Gruppledare Jan Jönsson har presenterat Liberalerna Stockholms stads valmanifest. Här är våra prioriterade frågor i korthet.

Måndag 22 augusti 2022

Liberalerna vill bekämpa varje tendens till rasism, ojämställdhet, inskränkthet och intolerans. I ett öppet samhälle måste människor kunna göra olika livsval. Det leder till en mångfald av åsikter, värderingar, kulturimpulser och livsstilar och det gör Stockholm rikt. Därför kommer Liberalerna i Stockholm aldrig samarbeta med främlingsfientliga partier. Vi försvarar varje människas frihet att forma sitt liv.

Våra 5 prioriterade områden:

  • Socialtjänsten – stoppa nyrekrytering till gängen, förbättra samverkan mot gängen, socialsekreterare specialiserade på unga kriminella, lämna-program för våldsutsatta, unga ska inte dras in i sexhandeln, nytt boende för äldre hemlösa.
  • Skolan – fokus på kunskap, fortsatt och utökad Järvasatsning, studiero i  klassrummen, utbyggt särskilt stöd och möjligheter för särskilt begåvade, språkutveckling i förskolan och utökade skolsociala team.
  • Kulturhistoriska miljöer – behåll Östermalmshallen i stadens ägo och bevara Stockholms stads kulturhistoriska hus.
  • Klimat och miljö – klimatanpassning, grön stadsutveckling, värna naturreservaten, och bygg ej bort Järvafältet.
  • Kultur – satsning på biblioteken.

Skola

Fokus på kunskap. Nästa mandatperiod ska andelen elever som klarar grundskolan öka från 88 % till 92 %, och andelen som tar studenten öka från 72% till 82 %. Kunskapssatsningen på Järva har ökat gymnasiebehörigheten med 17 procentenheter under mandatperioden. Satsningen ska fortsätta, och utökningen till stadens utsatta områden ska genomföras fullt ut.

Ökad språkutveckling och särskilt stöd i förskolan. Tidiga insatser och språkutveckling ska vara i fokus i förskolan, för att alla barn ska vara förberedda inför skolstarten.

Lugn och studiero i klassrummen. Liberalerna vill öka studieron i klassrummen så att lärarna kan fokusera på undervisningen och så att eleverna kan koncentrera sig på lektionerna. Nolltolerans mot kränkningar, tydliga ordningsregler och höga förväntningar på såväl elever som föräldrar är avgörande.

Utökning av skolsociala team. Att klara skolan är den främsta skyddsfaktorn mot utanförskap. Skolsociala team på fler skolor möjliggör för tidiga sociala insatser med fokus på elevernas skolgång.

Elever behöver både mer stöd och större utmaningar. Fortsatt utbyggnad av det särskilda stödet och möjligheter för elever som behöver gå före. Utbyggnaden av särskilda undervisningsgrupper ska fortsätta och möjligheterna för särskilt begåvade elever att få större utmaningar ska utökas. Alla elever ska få en trygg skolgång som ger dem kunskap och utmaningar.

Socialtjänsten

Stoppa nyrekryteringen. Tidiga insatser förhindrar en kriminell framtid. Men idag kommer socialtjänsten ofta in först i tonåren. Genom mer uppsökande verksamhet och bättre samarbete med förskolan vill vi att socialtjänsten kommer in tidigare och stöttar föräldrar att ge deras barn en bra uppväxt.

Samverkan mot gängen. Det krävs gemensam handling mot gängkriminalitet. Socialtjänst, polis och skola ska jobba tätt tillsammans genom samlokalisering och gemensamma insatser. Vi vill se socialsekreterare på alla polisstationer och i fler skolor.

Socialsekreterare specialiserade på unga kriminella. Socionomutbildningen förbereder inte framtidens socialsekreterare för att jobba med socialtjänstens kanske svåraste målgrupp – unga kriminella. Vi vill att Stockholms stad visar vägen och inför en specialistutbildning för socialsekreterare för att kunna jobba med barn och unga i kriminalitet.

Lämna-program för våldsutsatta. Det finns idag ett välfungerande och strukturerat samarbete mellan polis och socialtjänst för gängkriminella som vill lämna en kriminell livsstil. Vi vill på samma sätt införa ett samordnat program för våldsutsatta som behöver lämna en destruktiv och farlig relation. Våldsutsatta ska få hjälp med boende, myndighetskontakter och praktiskt stöd.

Unga ska inte dras in i sexhandeln. Det som kallas ”sugardejting” är inget annat än en form av prostitution för barn och leder till fortsatt sexhandel och utsatthet. Inget barn ska dras in i detta. Vi vill stärka den uppsökande verksamheten, både på stan och på nätet, för att upptäcka unga som utsätts. De som arbetar med frågan ska få särskild utbildning.

Ett nytt boende för äldre hemlösa. Antalet äldre i hemlöshet minskar, men vi behöver göra mer för att ingen äldre ska bo på gatan. Vi vill starta ett nytt boende, liknande dagens Gamlebo, för äldre med en historia av hemlöshet, missbruk eller psykisk ohälsa.

Kulturhistoriska miljöer

Behåll Östermalmshallen i stadens ägo. Vi tar strid för Stockholms kulturhistoriska miljöer och Östermalmshallen är ett landmärke i staden. Tyvärr vill andra partier sälja saluhallen – något vi konsekvent motsatt oss. Säljer staden saluhallen tappar vi rådighet över både byggnaden och innehållet. Vi riskerar då att den småskaliga mathandeln försvinner och saluhallen blir något annat, såsom kontor. Vi kämpar för att stockholmarna fortsatt skall få njuta av en historisk och levande plats. Saluhallen är inte till salu!

Bevara Stockholms stads kulturhistoriska hus. Vi vill bevara Stockholms stads byggnader med högt kulturhistoriskt värde – hus som har format Stockholms unika identitet. Vi vill därför upprätta en kulturhistorisk fond, med öronmärkta pengar för att rusta, underhålla och förvalta husen. Kulturgårdarna Kristinehovs malmgård och Jakobsbergs gård ligger i riskzon för nedläggning och förfall, på grund av deras stora underhållsbehov. Likaså stadens ateljéer som Dihlströmska huset vid Mosebacke eller ateljéerna vid Vinterviken. Med satsningen bevarar vi vår vackra stad för kommande generationer.

Riv inte gamla hus
Historiska värden som försvinner är borta för all framtid. Vi är mycket restriktiva mot rivningar, båda av kulturhistoriska skäl såväl som klimatmässiga. Hus äldre än 100 år skall aldrig rivas.

Klimat och miljö

Stor satsning för att klimatanpassa staden. Vi måste se till att Stockholms stad når klimatmålen och staden skall gå i täten i klimatarbetet. Vi måste samtidigt klimatanpassa staden och göra den mer motståndskraftig mot värmeböljor och översvämningar. Det handlar bl.a. om bättre tillvaratagande av regnvatten, mindre hårdgjorda ytor, fler träd, grönska och små parker, men också om att öka stadens beredskap i ett förändrat klimat.

Grön stadsutveckling. Vi vill bygga mer i trä istället för i betong och anlägga gröna tak och väggar. Riv mindre, återvinn mer och slopa bygglov för solceller. Vi vill ha fler koloni- och odlingslotter och parker som ökar den biologiska mångfalden. Vi vill ha en framkomlig och hållbar stad där vi satsar på gång, cykel och kollektivtrafik istället för en stad som prioriterar bilen. Vi vill ha fler bilpooler och laddstolpar, så vägtrafiken kan gå på el vilket också ger en renare stad med mindre buller.

Gör särskilt skyddsvärda naturområden till naturreservat. Vi måste värna våra grönområden och naturreservat. Stadens stora grönområden är ovärderliga för djur och naturliv, men också för människors välbefinnande. Därför vill vi att särskilt skyddsvärda naturområden bör bli naturreservat som till exempel Vinterviken, men det handlar också om att ta hand om de reservat vi har. De skall vara fria från skräp och plast, och de skall inte bebyggas.

Bygg inte bort Järvafältet. Centerpartiet i Stockholms stad vill exploatera Järvafältet med skyskrapor och bygga ”Central Park” – mitt i Igelbäckens kulturreservat. En av stadens mest värdefulla gröna kilar skulle skäras av vilket skulle få ödesdigra konsekvenser för den biologiska mångfalden. Vi kommer aldrig att medverka till det.

Kultur

Stockholm ska vara Sveriges ledande kulturstad. Vi vill göra en stor satsning för att rusta upp och bygga ut stadens bibliotek, samarbeta med civilsamhället för att nå ut med läsfrämjande insatser och göra kulturen tillgänglig för alla stockholmare oavsett livssituation och förutsättningar. Biblioteken ska bidra till läsglädje, kunskap och språkutveckling men når inte ut till alla. Därför vill vi i tillägg till satsningen på biblioteken skapa fler samarbeten mellan staden och organisationer som jobbar läsfrämjande.

Biblioteken ska byggas ut och finnas tillgängliga

Läsfrämjande insatser för att nå ut till hela staden

Brukare vid gruppboenden och daglig verksamhet ska ges större möjligheter att också ta del av Stockholms rika kulturutbud

 

Vill du läsa hela vårt valprogram inför kommande mandatperiod – klicka här.