Rättsprocesser leder inte sällan till mycket obehag för unga brottsoffer. Stödet till brottsutsatta och vittnen vid våra domstolar behöver förbättras om människor ska vilja och våga fullfölja brottmål, från anmälan till dom.

– De svenska rättsprocesserna kräver en radikal förändring. Skyddet till brottsoffer och vittnen måste stärkas. Det får inte i en rättsstat vara möjligt att avskräcka någon från att anmäla eller berätta sanningen, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd.

På Expressens debattsida presenterar socialborgarrådet Jan Jönsson (L) i dag (22/6) sex förslag på åtgärder.

• Korta utredningstiderna särskilt med unga målsäganden.
Det minskar risken för att brottsutsatta och vittnen utsätts för hot och därmed tystnar.

• Stärk vittnesskyddet för de som berättar om sina iakttagelser om brott.
Identitetsuppgifter ska vara dolda fram till rättegången. Det är inte minst viktigt för personer i utsatta situationer som anses förråda den egna gruppen om de vittnar.

• Bygg om domstolsbyggnaderna för brottsutsattas och vittnens skull.
Idag tvingas de vänta utanför rättegångssalen på samma plats som de åtalade och deras gäng. Det skapar ett övertag för åtalade med stort våldskapital och aggressiv bekantskapskrets.

• Uppvärdera vikten av förhör utanför domstolsförhandlingarna.
Domarna i brottmål ska idag enbart ta ställning till det som framkommer muntligt under själva förhandlingen. De inspelade förhör som gjorts innan bör ha ett högre bevisvärde under domstolsförhandlingarna för att minska risken för hot och påtryckningar inför rättegången.

• Inför fotboja på misstänkta för övergrepp i rättssak, även för unga människor.
Misstänkta gärningspersoner med stort våldskapital kan genom hot och våld tysta brottsutsatta och vittnen i väntan på rättegång. Genom fotbojan kan den som hotar andra under rättsprocessen hållas under uppsikt.

• Stärk det våldsförebyggande arbetet.
Unga måste fostras till att agera när de ser kränkningar. I ett långsiktigt perspektiv behöver vi bedriva ett arbete för att skapa en attitydförändring och skapa förtroende för polis och rättsväsende.

– Att unga personer avstår från att vittna eller anmäla är inte bara ett problem för de direkt berörda, utan är i förlängningen ett hot mot oss alla och mot demokratin och rättsstaten. Gängen och en kultur av rädsla får inte vinna, avslutar Jan Jönsson (L), socialborgarråd.