Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad

Stockholm ska vara möjligheternas stad. Med tydliga prioriteringar för en starkare kunskapsskola, bättre integration och återupprättad trygghet söker Lotta Edholm och Liberalerna stockholmarnas förtroende att få styra Stockholm. Idag presenterar Liberalerna i Stockholms stadshus sitt valprogram.

Klicka här för att läsa hela Liberalernas valprogram för Stockholms stad

– Stockholm är en fantastisk stad, en stad som präglas av nytänkande, öppenhet och kunskap. Men Stockholm är också en stad där många lever i ofrihet. Där integrationen har misslyckats inskränks människors frihet och parallellsamhällen har vuxit fram. I polisbristens spår ökar otryggheten. Där skolresultaten har sjunkit går barn och unga miste om sin framtid. Vi går till val på att lyfta skolan, lägga om integrationspolitiken och ta itu med otryggheten i Stockholm, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna går även till val på ambitiösa klimat- och miljöförslag i sitt valprogram.

 

– Den här sommaren har gett oss en föraning om hur hårt extremväder och klimatförändringar kan slå. Vi liberaler vill skynda på arbetet med att göra Stockholm fossilfritt och mer klimatneutralt. Vi går också till val på att rusta Stockholm mot effekterna av de klimatförändringar vi kan se redan nu. Att Naturskyddsföreningen utnämnt oss till Alliansens grönaste röst ger oss råg i ryggen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna ser valet 2018 som ett tydligt ideologiskt val, där populistiska strömningar växer.

– Valdebatten präglas av att ytterligheterna växer, och populister som ser det liberala samhället som sin fiende vinner mark. Det riskerar att förgifta vårt samhälle och göra ofriheten större. Motmedlet mot misstro och polarisering är ett ledarskap som står upp för de liberala värderingar som byggt Stockholm, ett ledarskap som förmår att presentera lösningar på de problem som faktiskt finns. Liberalerna är den kraften, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna presenterar bland annat dessa vallöften för att skapa en möjligheternas stad:

Mer kunskap i skolan

 • Satsa på svenska språket – tidigt. Den som inte kan språket kommer efter redan från start. Inför ett språkförståelsetest i förskoleklassen för att kunna sätta in stöd snabbare när det behövs.
 • Elever som inte klarar kunskapsmålen ska erbjudas att gå om skolåret. Istället för att flyttas upp utan tillräckliga kunskaper, ska eleven ges mer stöd för att klara målen.
 • Bryt utslagningen av elever med särskilda behov – tredubbla antalet resursgrupper, CSI-grupper, för elever i behov av specialiserat särskilt stöd i mindre grupp. Dagens cirka 14 grupper ska på sikt bli cirka 50 grupper.
 • Stockholm ska vara nationellt löneledande för lärare. Lönesatsningarna på lärare ska återupptas.
 • Anställ 1400 lärarassistenter, som kan avlasta lärare i det administrativa arbetet så att läraren kan fokusera på undervisningen. Satsning på 250 miljoner.
 • Sociala team ska införas på skolor med identifierade ordningsproblem. De sociala teamen ska avlasta lärare genom att ta hand om elever med frånvaro, psykisk ohälsa och social problematik. Satsning på 15 miljoner.

En fungerande integration– språk, jobb och jämställdhet är vägen in

 • Förbättra samhällsorienteringen och gör den obligatorisk för nyanlända. Samhällsorienteringen ska fokusera på hur den svenska demokratin fungerar i praktiken, liksom de värden den bygger på, som jämställdhet.
 • Gör Sfi mer flexibelt, och inrätta Sfi för föräldralediga. Undervisningen ska ske på dagtid med möjlighet att ta med barn. Det ska handla om kurser med anmälan och intag, med tydligt fokus på kunskapsresultat. Satsning på 11,5 miljoner.
 • Inrätta ett Jobbtorg med validering av yrkeskunskaper. Jobbtorget ska underlätta för nyanlända att snabbare komma i jobb. Satsning på 10 miljoner.
 • Både kvinnor och män ska mötas av samma förväntningar och krav på egenförsörjning. Förstärkt uppsökande verksamhet mot nyanlända kvinnor som står utanför arbetsmarknaden.
 • Inte en krona till hatpredikanter. Inga föreningsbidrag eller annat stöd till organisationer som i praktiken motarbetar demokrati och jämställdhet.
 • Friheten ska vara allas. Förnyad kartläggning av utbredningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm. Ökade resurser till arbetet mot hedersförtryck. Satsning på 10 miljoner.

Återupprättad trygghet, starkare rättsstat

 • En trygghetsmiljard på tio år för tryggare stadsmiljöer och bostadsområden. Varje stadsdel och bolag ska inventera otrygga miljöer i sitt bestånd. Det kan handla om att förbättra belysningen eller att ta bort gångbroar som kan möjliggöra stenkastning. Satsning på 100 miljoner per år i tio år.
 • 500 fler poliser till Stockholm. Polisen är ett statligt ansvar men staden måste tydligt påtala konsekvenserna av ett för lågt antal poliser i Stockholm.
 • 200 centralt anställda ordningsvakter som kan arbeta ordningsskapande tillsammans med polisen. Inför en stadsövergripande trygghetsjour dit lokala handlare och boende kan ringa för snabbare hjälp vid större ordningsstörningar. Satsning på 100 miljoner.
 • Inför och upprätthåll en 48-timmarsregel: Barn och unga som begått brott eller påträffas berusade eller narkotikapåverkade ska inom 48 timmar kallas till ett möte med polisen och socialtjänsten, tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare.
 • Utveckla och permanenta de sociala insatsgrupperna (SIG) som hjälper unga som vill lämna kriminalitet. Satsning på 7 miljoner.
 • Ren och snygg stad. 24-timmarsgaranti som innebär att klotter, skadegörelse och nedskräpning ska saneras/åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan.

Trygghet för varje individ – trygghet hela livet

 • Värna rätten till personlig assistans. Regeringens åtstramningar slår mot människors liv.
 • Höj socialsekreterares löner. För att vända krisen inom socialtjänsten behöver lönerna för erfarna socialsekreterare höjas och arbetsvillkor förbättras. Satsning på 9,5 miljoner.
 • Rätt till äldreboende för alla över 85 år som vill. Ingen ska behöva vara orolig för att inte få flytta till ett boende när man behöver det. Satsning på 50 miljoner.
 • Inför leva-livet-kontrakt i äldreomsorgen. Det innebär att äldreomsorgen lovar att så långt som möjligt respektera individens livsval och intressen.
 • Modern teknik för tryggare omsorg. Äldre ska få välja om de vill ha nattillsyn digitalt eller genom fysiska besök. Automatiska toaletter och duschar kan stärka självbestämmandet och integriteten och ska prövas.

Fler bostäder, bättre stad

 • Vårt bostadsmål är att bygga 11 000 bostäder årligen under överskådlig tid. Fram till 2022 innebär vårt löfte att planera för 44 000 nya bostäder.
 • Gång- och tillgänglighetsmiljard för ökad framkomlighet för gångtrafikanter. Satsning på 100 miljoner per år i tio år.
 • Planera för 1000 ytterligare studentbostäder på Lappis. I väntan på fler permanenta studentbostäder måste staden skapa tillfälliga bostäder för studenter, till exempel i tillfälligt tomma fastigheter.
 • En trygghetsmiljard på tio år för tryggare stadsmiljöer och bostadsområden. Varje stadsdel och bolag ska inventera otrygga miljöer i sitt bestånd. Det kan handla om att förbättra belysningen, eller ta bort gångbroar som kan möjliggöra stenkastning eller skadegörelse. Satsning på 100 miljoner per år i tio år.
 • Bygg Östlig förbindelse från Norra Djurgårdsstaden till Nacka, så att Stockholm går en ringled. Det behövs inte minst för kollektivtrafiken.
 • Ta fram en arkitekturpolicy för Stockholm. Ny bebyggelse ska stå i samklang med varje områdes unika kulturvärden, såväl i innerstad som ytterstad.
 • Stoppa Nobel Center. Alla byggprojekt ska utveckla Stockholms värden.

Ställ om till fossilfrihet – satsningar för bättre miljö och klimat

 • Stockholm ska vara en helt fossilfri stad 2040.
 • Infrastrukturen för elbilar måste förbättras så att det blir smidigt att äga och använda elbil. Fördubbla antalet laddstolpar i Stockholm till 2022.
 • Inrätta en elbilskommission, som kan samordna arbetet mellan myndigheter, elbolag och branschorganisationer och föreslå förändringar för att skapa förutsättningar för fossilfrihet snabbare.
 • Skapa förutsättningar för fler bilpooler så att fler kan välja bort att ha egen bil. Staden kan underlätta för fler bilpooler genom att erbjuda bilpooler särskilda parkeringsplatser.
 • Rusta staden mot klimatförändringar. Nationellt vill vi bland annat se en europeisk koldioxidskatt och avgift på plast för att minska klimatförändringar. Lokalt vill vi öka motståndskraften mot hetta, torka och översvämningar, genom bland annat ökad grönska och mer genomsläppliga material istället för asfalt där så är möjligt.