Efter sommarens torka och skyfall presenterar Liberalerna ett antal förslag för att rusta Stockholms stadsmiljö mot klimatförändringar och extrema väder.

Klimatförändringarna behöver mötas med smarta reformer både på global, europeisk, nationell och lokal nivå. Konsekvenserna av förändrade väderleksförhållanden ställer också nya krav på förebyggande arbete lokalt. Stockholm behöver till exempel rustas bättre mot såväl hetta och torka som mot översvämningar vid stora skyfall, anser Liberalerna.

–  Sommaren har präglats av det hetaste och torraste vädret på århundraden, vilket stockholmare som tillbringat sommaren i stan känt av. Samtidigt orsakar skyfall återkommande översvämningar bland annat vid tunnelbanenedgångar. Stockholm måste rustas för att bättre kunna emot både skyfall och torka, eftersom extremt väder kan bli allt vanligare. Vi behöver förändra hur vi ser på vatten och bygga på ett sätt som inte gör stan ännu hetare när det är värmebölja, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna vill att Stockholm i högre utsträckning än idag arbetar efter sponge city-modellen, som bland annat handlar om att göra städer mer motståndskraftiga mot översvämningar och torka.

–  Det är uppenbart att Stockholm inte är tillräckligt rustat för att hantera extrema väder eller klimatförändringar. Därför presenterar vi nu ett antal åtgärder mot översvämningar och höga temperaturer. Vi vill exempelvis att Stockholm ser i vilken utsträckning vi kan arbeta med ”sponge city”-strategier. Staden behöver bygga fler gröna tak och väggar, ombilda hårdgjorda ytor med genomrinniga material där det är möjligt, och målen för vattenhantering behöver skärpas. Genom att se regnvatten som en resurs kan vi stå starkare inför framtida extremväder, säger Joar Forssell (L), gruppledare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Fakta om Sponge cities:

Tanken med sponge cities är att förstärka städers möjligheter att hantera vattenflöden genom naturlig resistens – i ett urbant kretslopp. Att exempel är semipermeabla hårdgjorda ytor som vatten kan tränga igenom och som därmed kan hantera höga regnflöden utan översvämningar, jämfört med helt hårdgjorda, traditionella betongytor. Fler träd och ökad växtlighet, såväl i gatumiljö som genom gröna tak och väggar skapar skugga, ökar kapaciteten att ta hand om vatten samtidigt som temperaturen kan sänkas, vilket konserverar vatten under heta dagar. En smartare färgsättning på husfasader kan hjälpa till att minska avstrålningen och hålla nere temperaturen under väljeböljor.

Liberalernas förslag:

  1. Dra lärdomar från hur ledande sponge city-städer, som exempelvis Berlin arbetar med att öka resistensen mot extremt väder.
  2. Sätt konkreta mål om en grönare stadsbebyggelse. Skapa fler gröna tak och väggar som kan absorbera vatten, samtidigt som fler träd planteras längs med gator och vägar.
  3. Öka skyddet för befintliga, friska träd och växtlighet i Stockholm, för att sänka temperaturer, skapa skugga och för att kunna ta hand om mer regnvatten.
  4. Byt, där så är möjligt utan avkall på t.ex. tillgänglighet, ut asfalt och betong mot material där gräs kan växa, och/eller vatten kan tränga igenom, för att förhindra översvämningar.
  5. Ta fram en ny informationssida om hur privatpersoner och andra aktörer bättre kan arbeta med dagvatten.
  6. Tillåt urban odling på fler platser än idag, med frivilliga personer som ansvariga där det finns intresse.
  7. Höj miljökvalitetsnormen kring hur stor andel av vattnet som ska omhändertas.
  8. Se över vilka färger som används till stadens fastigheter, med mål att bättre hantera stadens temperatur och undvika alltför heta fasader under värmeböljor.