Idag fattar utbildningsnämnden beslut om riktlinjer för förväntansdokument som ska gå ut till alla skolor. Skolorna ska med stöd av detta definiera lokalt vad skolan förväntar sig av föräldrar och elever. Enligt en undersökning från Lärarnas Riksförbund uppger en majoritet av lärarna i grund- och gymnasieskolan att de utsatts för påtryckningar från elevernas föräldrar – bland annat när det gäller läxor, undervisningsupplägg och betygsättningen.

– De allra flesta föräldrar har en god och välfungerande relation till skolan. Men en del har helt orimliga förväntningar och krav på vad skolan kan åstadkomma. Jag tycker att det är viktigt att visa att politiken står bakom rektorer och lärare som vill upprätthålla en god ton och regelverk, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd.

– Det handlar också om att tydliggöra vad som är föräldraansvar och elevansvar. Svenska elever är till exempel bland de sämsta i OECD på att komma i tid till skolan. Det är föräldrars och elevers ansvar, inte skolans, att eleverna är i tid till skolan och att de gör sina läxor. Dessutom är det viktigt att föräldrar signalerar för barnen att skolan är viktig, vi ser att det kan gynna skolresultaten, säger Lotta Edholm (L).

Utbildningsnämnden kommer också att fatta beslut om centrala riktlinjer för trygghet och studiero. De senaste årens brukarundersökningar visar att upplevelsen av otrygghet och bristande studiero ökat i Stockholms stads skolor. Riktlinjerna syftar till att förtydliga de befogenheter och åtgärder som skolan har att tillgå när elever exempelvis stör undervisningen.

– Det här är en alarmerande trend som vi måste se till att bryta. Om elever inte känner sig trygga och inte heller har studiero så kommer det att leda till sämre skolresultat. Vi vill med dessa riktlinjer visa att vi står bakom rektorer och övrig skolpersonal i att vidta åtgärder när så behövs, säger Lotta Edholm (L).