Lotta Edholm, Liberalerna, Stockholms Stadshus Februari 2017
© Lena Larsson

Fler bostäder behöver byggas, handläggningstiderna behöver kortas, boende för unga behöver skapas genom kollektivboende och kompiskontrakt och staden måste ge förtur till fler av dem med störst behov. Liberalerna i Stockholms stad kommenterar Socialdemokraternas utspel om bostadsgaranti för unga:

– Liberalerna vill bygga mer, korta handläggningstiderna för nya bostäder, släppa in fler aktörer som har koncept för hur man kan kapa kostnader och ändå bygga bra, och låta de som bygger ta fram förslag på detaljplaner. Så skapar vi förutsättningar att attackera problemet vid roten istället för att bara ansa bladen. Fler bostäder som kan byggas snabbare och mindre byråkrati för att bygga, flytta och hyra ut är rätta vägen för att fler ska kunna få en bostad i Stockholm, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

– Det är förolämpande att Socialdemokraterna kallar en öronmärkning av 800 bostäder om året till unga för en bostadsgaranti. Idag är det ca 60 000 unga som ofrivilligt bor kvar hemma i Stockholmsregionen. Bara en av hundra lägenheter med billigare hyra än ungefär 7000 i månaden går till unga mellan 18 och 24. Samtidigt så visar SCB:s preliminära siffror att byggtakten halverats i Stockholm det senaste året. Att Socialdemokraterna nu gör utspel om bostadsgarantier tyder snarare på att de tidigare löftena om lägenheter med billigare hyra var just tomma löften, säger Lotta Edholm (L) oppositionsborgarråd och gruppledare.

– Vi ser redan idag att tre av fyra stockholmare som ansöker om förtur på grund av att man utsätts för våld i nära relationer blivit nekade i år, och bara var sjunde våldsutsatt fick under året flytta till ett skyddat boende. Därför vill vi öka antalet skyddade boenden och behovsprövade förturslägenheter. Socialdemokraterna lovar istället att de ska garantera bostäder till hundratusentals unga, trots att de inte ens klarar av att ge bostäder till de som lever under konstant hot om misshandel. Det här är tomt valfläsk, säger Lotta Edholm (L) oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Idag står ungefär 600 000 personer i bostadskö i Stockholm. Kön har ökat med ungefär 128 000 personer sedan valet, det vill säga med ungefär lika många människor som bor i Norrköping. Den som idag får bostad via kön har i genomsnitt köat i drygt 10 år.

Bara 16 procent av de som socialtjänsten visste om var utsatta för våld i nära relationer, fick 2017 en plats på skyddat boende i Stockholm. Det var en minskning med ungefär 10 procent jämfört med 2016.

Stadsdelsnämnderna svarar att de ser behov av fler platser i skyddat boende framförallt för kvinnor i missbruk, kvinnor med funktionsnedsättning och män.

Enligt Hyresgästföreningen (Unga vuxnas boende 2017) finns det ca 60 000 ofrivilligt hemmaboende unga i Stockholmsregionen.

Delrapporten Vägen hem från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm redovisar att enbart 1 procent av lägenheterna med hyra under 7146 kr i månaden gick till personer i åldersgruppen 18-24.

Liberalernas förslag i urval:

  • Handläggningstiderna för nybyggnation har ökat med ett halvår sedan valet enligt de senast tillgängliga siffrorna. Vi vill anställa fler plan- och bygghandläggare för att kunna korta köerna.
  • Fler aktörer ska släppas in på marknaden för att bygga hyresbostäder med hyror som även unga, studenter och andra grupper med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att betala.
  • För att underlätta för fler unga att komma in på bostadsmarknaden ska Bostadsförmedlingen arbeta aktivt med att öka antalet kompiskontrakt. Kompiskontrakt gör det möjligt, för de som vill, att dela lägenhet och stå tillsammans på hyreskontraktet. Detta möjliggör för fler att ha råd att hyra bostad och gör användningen av bostadsbeståndet mer effektivt, samtidigt som det motverkar ensamheten.
  • Kollektivhus är en väg för bostadsproduktionen att bidra till att motverka människors ensamhet genom att skapa bostäder med fler gemensamma ytor för exempelvis umgänge och matlagning. Samtidigt är kollektivhus ofta yteffektiva genom att allmänna ytor kan användas för flera bostäder. Bostadsbolagen ska ansvara för att fler projekt med kollektivhus påbörjas.