Lotta Edholm, Liberalerna, Stockholms Stadshus Februari 2017
© Lena Larsson

Idag kom Mark- och miljödomstolens dom om Nobel Center på Blasieholmen, ett kritiserat byggprojekt som Liberalerna har gått emot. Domstolen river upp detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen (DN). Liberalernas Lotta Edholm välkomnar detta:

–  Jag är glad att Mark- och miljödomstolen river upp detaljplanen. Liberalerna har gått emot projektet sedan de konkreta planerna presenterades. Vi anser att det är fel att bygga en dominerande mässingslåda mitt på Blasieholmen, i Stockholms historiska hjärta, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

–  Dagens dom är ett kvitto på att Nobel Center inte ska byggas i sin föreslagna utformning och placering. Vi anser inte att Stockholms stad bör överklaga domen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

  • Den 25 april 2016 beslutade kommunfullmäktige i Stockholm om antagande av detaljplanen för Nobel Center. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna bildade tillsammans en majoritet som röstade igenom projektet. Liberalerna röstade emot.
  • Detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen i Stockholm, som kom med sitt avgörande 2 februari 2017. Länsstyrelsens bedömning var bland annat att detaljplanen ”inte kommer att medföra påtaglig skada på riksintressena och inte heller att den medför sådana betydande olägenheter för grannarna att planbeslutet måste upphävas”. Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
  • Bland andra Riksantikvarieämbetet har kritiserat planerna i en inlaga till Mark- och miljödomstolen: RAÄ bedömde att skadan på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården skulle bli påtaglig om detaljplanen genomfördes. Man konstaterade bland annat att ”l och med att platsens karaktär med låg bebyggelse och öppna mellanrum med koppling till sjöfarts-, hamn- och handelsverksamhet försvinner och ersätts av en monumentalbyggnad av offentlig karaktär med tillhörande torg sker en stor förändring av det öppna vattenrummet runt Nybroviken/Ladugårdsviken då detta kan upplevas som förminskat.”
  • Mark- och Miljödomstolen kom med sin dom idag 22 maj 2018. Mark- och miljödomstolens besked kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.