Se alla

Dubbelstöten – påverkas du av (S) parkeringschock och dyrare markhyror?

Fredag 23 september 2016

Majoriteten i Stadshuset genomför nu två tveksamma beslut som kombinerat får mycket stora konsekvenser för enskilda i delar av Stockholm. Det är dels de nya reglerna för boendedispens i och med nya parkeringsstrategin, och dels höjning av stadens tomträttsavgälder i de delar av staden som sett ökande markpriser de senaste åren.

Nedan har Liberalerna räknat ut hur stor den sammanlagda effekten för enskilda blir när ändringarna slagit igenom helt och hållet.

 

Parkeringsstrategin

Parkeringsstrategin (eller Plan för gatuparkering som den beslutade handlingen heter) är en stor parkeringsreform som staden genomdrivit med Miljöpartiet, som äger frågan, i spetsen. Reformen innebär framför allt att fler områden av staden får gatuparkeringsavgifter. Detta har Liberalerna varit positiva till. I samband med parkeringsstrategin togs också ett antal andra beslut som berörde särskilda former av parkeringsavgifter, i dessa delar har Liberalerna haft en mer kritisk inställning.

För parkeringstillstånd för rörelsehindrade vill majoriteten införa en parkeringsavgift trots att det tidigare har varit gratis. Det är vi emot. MC/EU-mopeder avgiftbeläggs vilket vi i sig inte anser är problematiskt men avgiften bör stå i bättre proportion till markutrymmet. Sist men inte minst gäller det nya regler för boendedispens (ibland kallat boendeparkering) som utvecklas nedan.

Boendedispens innebär att boende i ett område kan få dispens från gatuparkeringsavgiften och istället betala en fast summa varje månad. Månadskostnaden för att ställa sin bil längs med gatan minskar då dramatiskt och är viktig för personer som inte har tillgång till ett garage. Majoriteten i stadshuset har drivit igenom att i vissa områden där gatuparkering införs ska boendedispenser inte ges. Det får som följd att man i dessa områden får ställa sin bil i garage men om man inte har tillgång till det får man istället betala ordinarie gatuparkeringsavgift. Skillnaden mellan boendedispensavgift en månad och att stå på gatuparkering i fyra veckor skiljer sig beroende på vilket taxeområde i Stockholm det gäller. En månadsavgift för parkering i garage kan i Stockholm kosta mellan 1 000 och 3 000 kr.

Taxeområde 3                     1100 kr boendeparkering   4200 för fyra veckor på gatuparkering

Taxeområde 4                     500 kr boendeparkering     2880 för fyra veckors på gatuparkering

Taxeområde 5                     300 kr boendeparkering       1320 kr för fyra veckor på gatuparkering

I taxeområde 1 och 2 finns inga områden där boendeparkering inte genomförs.

Höjning av tomträttsavgälderna

Socialdemokraterna äger frågan om stadens agerande som markägare. Av detta följer hur staden arbetar med tomträtter. En tomträtt är en rätt att nyttja ett stycke mark mot en avgift (enkelt uttryckt hyrs marken ut) som kan användas som alternativ till att en aktör som vill nyttja ett stycke mark köper marken. Detta är relativt vanligt förekommande för bostäder och i synnerhet hyresrätter där byggherren inte kan köpa marken men ändå vill använda marken för bostadsbyggande. I framför allt innerstaden finns även tomträtter för kommersiella byggrätter.

Socialdemokraterna inledde under våren beslutsgången för att höja tomträttsavgälderna (eller markhyran) för bostäder (och alltså inte för kontor). Höjningen är drastisk och innebär maximalt en höjning om 1 250 kr i månaden för en trea på 77m2. Om tomträttsavgälden gäller flerbostadshus betalas den av antingen hyresvärden eller bostadsrättsföreningen beroende på upplåtelseform. För bostadsrättsinnehavare kan höjningen alltså innebära att avgiften höjs kraftigt. För hyresrättsinnehavare märks ingen skillnad då hyresvärden är förbjuden från att ta ut sin hyra på hyresgästerna. Ärendet har därefter skickats ut på remiss och är ännu inte beslutat om i kommunfullmäktige. Kritiken har dock varit massiv – nästan alla remissinstanser har fört fram olika negativa konsekvenser. Det blir dyrare att bo, men också dyrare att bygga. Framförallt blir det svårt att bygga hyresrätter i centrala lägen. Boendesegregationen riskerar att öka. Och det kan bli svårare att bygga studentbostäder. Så lyder kritiken.

Viktigt att notera i sammanhanget är att alla bostadsrätter inte står på mark upplåten med tomträtt. En bostadsrättsinnehavare som bor på mark som ägs av föreningen påverkas alltså inte alls eftersom föreningen inte betalar någon avgäld.

Det är också viktigt att notera att höjningen sker stegvis under ett par årstid. Detta innebär att vissa inte kommer att drabbas ”till full effekt” vid nästa omreglering. Beslutet börjar verkställas 2018, de som omreglerar sin tomträtt (uppdaterar vad som ska betalas under nästkommande 10-årsperiod eller mer ovanligt 20-årsperiod) det första året kommer få en höjning men inte en full höjning. De får istället en rabatterad avgäld de två första åren och betalar sedan full tomträttsavgäld 2020. Nedan räknar vi efter en tomträtt som omregleras 2018 och vilken avgäld ägaren till denna betalar år 2020.

Resultat av besluten sammanlagt

För boende i Stockholm påverkar dessa två beslut vissa stockholmare samtidigt. Det blir dels dyrare att betala för bilen och dels höjs föreningens avgift för att kunna betala för den höjda avgälden. I exemplen nedan antas att bostadsrättsföreningen betalar den högre avgälden till fullo (dvs vid 2020) genom högre avgifter.

Några exempel:

Anna bor i Annedal.

Annedal kommer inte ges boendeparkering. För fyra veckors gatuparkering får Anna betala 1320 kr. Tidigare har gatuparkeringen varit gratis.

Om Anna bor i bostadsrätt som står på mark upplåten med tomträtt ökar tomträttsavgälden från 55,60kr/kvm och år till 88 kr/kvm och år. För en trea om 76 kvm innebär det en höjning om ca 270kr/mån. Den totala kostnadsökningen för Anna uppgår till ca 1 590kr/månad.

Ex. Brf Strandlycka (Dorabella 2)

 

Åsa bor i Årstadal.

Årstadal kommer inte ges boendeparkering. För fyra veckors gatuparkering får Åsa betala 4200 kr. Tidigare har gatuparkering varit gratis.

Om Åsa bor i bostadsrätt som står på mark upplåten med tomträtt ökar avgälden från 60,10 kr/kvm och år till 146 kr/kvm och år. För en trea om 76 kvm innebär det en höjning med ca 716kr/mån. Den totala kostnadsökningen i månaden uppgår till ca 4 916kr/månad.

Ex. Brf Nybodahöjden 1 (Nybodahemmet 15).

Eddy och Freja bor i Enskededalen.

Enskededalen kommer inte ges boendeparkering. För fyra veckors gatuparkering får Eddy och Freja betala 2880 kr. Tidigare har gatuparkering varit gratis.

Om Eddy och Freja bor i bostadsrätt som står på mark upplåten med tomträtt ökar avgälden från 60,10 kr/kvm och år till 127 kr/kvm och år. För en trea om 76 kvm innebär det en höjning med ca 558kr/mån.

Den totala kostnadsökningen i månaden uppgår till ca 3 438kr/månad.

Ex. Brf Dalens Ekgård (Dalen 12)

 

Hur vi har räknat exemplen ovan

Gällande tomträtterna utgår uträkningarna från bilaga 2 till exploateringskontorets tjänsteutlåtande där höjningarna framgår uppdelat efter område. Av denna framgår hur mycket tomträttsavgälderna ökar per BTA (bruttoarea) och år. Som framgår i exemplen utgår vi ifrån att omreglering sker 2018 och räknar på den avgäld som då gäller 2020 när hela höjningen är genomförd. De exempel på Brf:er som anges längst ner är exempel på Brf:er som finns i området, det innebär inte att de omreglerar sin tomträtt år 2018. Det kan vara senare (och då ett högre avgäldsunderlag). Vi har vidare räknat med en 10-årig avgäldsperiod som är den vanligare perioden.

Föreningarna betalar också avgäld för kvadratmeter yta som inte finns i en bostad. Tekniskt uttryckt betalar Brf:er tomträttsavgäld för all BTA – även den som inte är BOA (boarea). Exempelvis förrådutrymmen och trappuppgångar ingår. Exakt hur mycket yta ett flerbostadshus har som inte är BOA varierar och bostadsrättsföreningarna kan besluta att ta kostnaden på något annat sätt än genom avgiften. Hur stor avgäldshöjningen blir är därför angett med ”cirka”. SCB har i undersökning tillsammans med Energimyndigheten räknar sina skattningar efter BOA=BTA*0,76. I exemplen ovan har vi för enkelhetens skull räknat på 100kvm BTA för 76 kvm BOA. Dvs, höjningen per kvadratmeter räknat på 100 kvadratmeter och sedan fördelat över 12 månader.

Höjningarna av gatuparkering utgår från den tabell som presenterades i kommunfullmäktigehandlingen inför beslutet om den nya parkeringsstrategin. Av denna framgår hur mycket boendeparkering i de olika taxaområdena kommer att kosta och vad det kommer att kosta att stå fyra veckor på gatan. De olika områdena har i våra exempel (Annedal, Minneberg, Årstadal och Enskededalen) försetts med den avgift som gäller i det taxaområdet och för fyra veckor enligt trafikkontorets tabell.

Vilka taxeområden som gäller och vad fyra veckors parkering kostar där är hämtat från trafikkontorets karta för boendeparkering som lades som bilaga till trafiknämndens beslut om boendeparkering och planen för gatuparkering från kommunfullmäktigehandlingarna. Dessa boendeparkeringsområden har sedan lagts över statistik om Stockholms översiktskartor för att bestämma tomträttsavgäldsområde.

Exploateringskontorets bilaga, Kommunfullmäktiges handlingar inför parkeringsstrategin och kartan som ligger som bilaga till trafikkontorets tjänsteutlåtande om boendeparkering.