Alla barn ska få det stöd de behöver för att klara skolgången – nu genomför Stockholm en stor utbyggnad av särskilt stöd. En ny modell införs, där särskilda undervisningsgrupper ska finnas på varje skola och en eller flera resursgrupper inrättas i varje stadsdel. Staden inför också ett strukturbidrag för att säkra de fristående resursskolornas långsiktiga finansiering.

Behovet av särskilt stöd växer och därför fattar utbildningsnämnden nu beslut om en ny modell för särskilda undervisningsgrupper i Stockholms stad. Den nya modellen säkerställer att elever i kommunala skolor får det stöd de behöver – på skolan, i stadsdelen och med högspecialiserade centrala grupper.

– Många elever i behov av särskilt stöd har haft det väldigt tufft i skolan och föräldrar kämpar hårt för att få det att fungera, somliga kan inte ens arbeta. Dessa elever är en grupp som måste prioriteras, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

– För att fånga upp de elever som har behov av stöd ska alla skolor nu ha särskilda undervisningsgrupper, men det finns barn som har mer omfattande behov och behöver ett större stöd än så. Därför öppnar vi också resursgrupper ute i varje stadsdel, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Resursgrupperna får fler kompetenser än en särskild undervisningsgrupp. De ska finnas i varje stadsdel så att eleven kan behålla kontakten med sin hemskola och rektorsansvaret ligger fortsatt på hemskolan. Införandet av den nya modellen för elever i behov av särskilt stöd ska ske stegvis med målet att den ska vara fullt införd inför hösten 2023. De centrala högspecialiserade CSI-grupperna kvarstår som en viktig del av stadens struktur för särskilt stöd.

Fristående resursskolor tar enbart emot elever med behov av särskilt stöd vilket ökar skolans kostnader, till exempel på grund av många små undervisningsgrupper. Utbildningsnämnden tar därför beslut om att införa ett strukturbidrag för att ge de fristående resursskolorna ekonomiska förutsättningar att bedriva en långsiktig verksamhet.

– Resursskolorna är ett viktigt komplement till stadens organisation, dessutom är skolorna mycket uppskattade. Strukturbidraget ska täcka resursskolornas kostnader för extra personal, elevhälsa och anpassningar, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Fakta

Stockholms stads nya modell för särskilt stöd:

1. Alla skolor ska ha särskilda undervisningsgrupper. Undervisningsgrupperna är till för skolans elever i behov av särskilt stöd.
2. I varje stadsdel ska det inrättas en eller flera resursgrupper. Detta är för elever vars behov är så omfattande att de inte kan mötas på hemskolan. Här finns fler kompetenser än i en särskild undervisningsgrupp.
3. Stadsövergripande CSI-grupper för elever med mycket omfattande behov av särskilt stöd kvarstår. Det görs en central ansökan och bedömning till dessa högspecialiserade grupper.

Strukturbidraget:

Strukturbidraget utbetalas per Stockholmselev som går i resursskola (dvs. fristående skola med begränsning i sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd). Resursskolornas finansiering består då av skolpengen, socioekonomisk ersättning, strukturbidrag och tilläggsbelopp i enlighet med ansökan per elev. För år 2021 fastställs strukturbidraget till 36 000 kronor per elev.