Lotta Edholm, Liberalerna, Stockholms Stadshus Februari 2017
© Lena Larsson

6 av 10 tillfrågade kommunala förskolor i Stockholms särskilt utsatta områden sa ja till att hjälpa föräldrar se till att deras barn har slöja på sig. Det visar en undersökning gjord av Göteborgsposten som publiceras idag, en granskning som omfattar de tre storstädernas utsatta områden.

Lotta Edholm skriver nu till Skolinspektionen och ber myndigheten att granska Stockholms stads efterlevnad av skollagens paragraf 5 och av läroplanen för förskolan. Liberalerna kommer också att lägga en skrivelse i Stockholms kommunstyrelse för att kräva en intern granskning, och se om det behövs ytterligare stöd till förskolorna kring hur styrdokumenten ska tolkas.

–  Jag blir enormt upprörd när förskolor upprätthåller slöjanvändning i strid med svensk skollag. Förskolan i Sverige är ickekonfessionell. Den ska förankra respekt hos alla barn för vårt samhälles grundläggande demokratiska värderingar. De förskolor som säger ja till att övervaka att flickor har slöja på sig ställer sig helt på föräldrarnas sida, och då inskränker man samtidigt barnens rättigheter. De här förskolorna upprätthåller en könsåtskillnad mellan pojkar och flickor, något som strider mot skollagen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

–  Jag tror att en del förskolor gör detta för att de vill visa någon sorts servicevilja mot föräldrarna. Men då har man missat sitt uppdrag enligt lagen. Om förskolepersonal hjälper föräldrar att se till att deras barn använder slöja, så inskränker förskolan och samhället då istället de rättigheter som barnen har. Skolinspektionen måste gå till botten med de förskolor i Stockholm som bryter mot lagen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

Ur Skollagen (2010:800)

Utformningen av utbildningen

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ur läroplanen för förskolan (Lpfö 1998, reviderad 2016):

Förskolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden

”En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (…)

”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna

och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.” (…)

Saklighet och allsidighet

”Varje barn ska ges möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna.”

(…) ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor

och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”