Se alla

Så här jobbar socialtjänsten med omhändertagande

Så här jobbar socialtjänsten med omhändertagande
Sedan en tid tillbaka pågår en desinformationskampanj mot Sveriges socialtjänster, där det bland annat påstås att socialtjänsten kidnappar barn för att konvertera dem till kristendom. Detta är helt felaktigt. Först och främst finns socialtjänsten till för att ge stöd till individer och familjer. Det är en rättighet i vårt välfärdssamhälle att få söka stöd från socialtjänsten.

Så här går det till
För det första är det viktigt att känna till att de allra flesta av socialtjänstens insatser är helt frivilliga.

Omhändertagande är den sista åtgärden som socialtjänsten ansöker om när man har provat alla andra stödinsatser för att hjälpa den unge och dess föräldrar. I Stockholm får socialtjänsten in 35 000 orosanmälningar om barn per år och år 2020 omhändertogs 607 barn.

Ett tvångsomhändertagande av barn sker enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialtjänsten och de socialsekreterare som arbetar där, utreder om barnet behöver skydd, men det är sedan alltid en domstol som fastställer beslutet. Efter en utredning – som tar flera månader och involverar föräldrarna – ansöker socialtjänsten om ett omhändertagande hos förvaltningsdomstolen. I domstolen företräds barnet eller ungdomen av ett juridiskt ombud och föräldrarna har sitt egna juridiska ombud. Domstolens beslut kan överklagas i två instanser. Ett omhändertagande omprövas sedan minst var sjätte månad, då socialtjänsten enligt lag måste jobba för att barnet ska komma tillbaka hem till sina föräldrar. Ibland kan dock föräldrarnas bristande omsorgsförmåga vara så allvarlig att domstolen, efter flera år, behöver besluta att barnet permanent ska bo i en annan familj.

Det är svårt och dyrt för samhället att omhänderta barn. Det gör man därför bara i yttersta nödfall t.ex. när en förälder vanvårdar eller misshandlar sitt barn, eller när barnet missbrukar eller begår mycket allvarliga brott.

Kampanjen riskerar att leda till att färre får den hjälp de behöver
Den här typen av rykten och osanningar riskerar att leda till att människor som har rätt till stöd kanske inte vågar ta kontakt med socialtjänsten och att socialsekreterare får svårare att nå fram till dem som behöver socialtjänstens stöd.

Föräldrar har rätt att uppfostra sina barn
I Sverige har vi en stark barnrättslagstiftning, som ger barn samma rätt att leva ett tryggt och fritt liv som vuxna har. Det är t.ex. förbjudet att misshandla sina barn och som förälder är man skyldig att ge barnen en god omsorg och en trygg uppväxt.

Men det händer att föräldrar tror att de inte får bestämma över och ha konflikter med sina barn, att myndigheterna så kan ta barnen. Det är helt fel. Föräldrar måste ta ansvar för sina barns uppfostran och då blir det konflikter ibland.

Den här hjälpen kan man få från socialtjänsten

  • Föräldrar kan få gratis utbildning och stöd i att hjälpa sina barn när de har problem
  • Barn och föräldrar kan få kontaktpersoner och kontaktfamiljer som erbjuder avlastning och hjälp när det är jobbigt.
  • Man kan få ekonomiskt stöd om man inte har råd till det nödvändigaste och inte kan arbeta.

Har du frågor om socialtjänstens stöd till familjer, så finns mer information till exempel här: https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/information-om-svensk-socialtjanst-pa-flera-sprak/