Egen försörjning är avgörande för att man ska bli en del av det svenska samhället och för att människor ska få friheten att bestämma över sitt eget liv. De viktigaste reformerna för att fler nyanlända ska komma i arbete är inte “särlösningar”, utan en samlad politik för jobb och tillväxt – sänkta skatter på arbete, enklare regler för företagande och en kunskapsbaserad utbildningspolitik.

Nyanlända i staden ska erbjudas de verktyg som behövs för att komma i egen försörjning, som språk, yrkeskunskaper och möjlighet till egenföretagande. En fungerande integrationspolitik är beroende av att undervisning i svenska är av hög kvalitet och anpassad efter varje människas förutsättningar att lära sig så snabbt som möjligt. Undervisningen måste vara professionell, liksom krävande. Den ska också erbjudas de, inte minst kvinnor, som varit i Sverige länge utan att ha lärt sig språket.

Kunskaper om det svenska samhället och demokratiska värderingar är centrala för att kunna bygga sin framtid i Sverige. Samhället har därför ett ansvar att informera och tydliggöra vad som förväntas av alla, och vilka principer som är avgörande för ett demokratiskt, sekulärt och jämställt samhälle, samt vilka rättigheter som varje medborgare åtnjuter. Den ideella sektorn står för betydande insatser på integrationsområdet, och detta bör stödja och uppmuntras.

Varje individs frihet är grunden för den liberala integrationspolitiken. Jämställdheten är därför avgörande för att integrationen ska lyckas. Män och kvinnor ska mötas av samma förväntningar och få samma frihet att bestämma över sitt eget liv.

 • Att kunna språket är nyckeln till både självständighet och delaktighet i samhället. Därför vill vi se tidigare och bättre språkundervisning, och tydligare krav på att lära sig svenska.
 • Elever som kommer nya till Stockholm behöver mötas av höga förväntningar och gott stöd. Nyanlända elever behöver mer tid i skolan och ska ha tillgång till sommar- och lovskola. Förberedelseklasser ska finnas över hela staden. Yngre barn till nyanlända ska få gå i särskild språkförskola för att ha svenskkunskaperna med sig när de börjar skolan.
 • Samhällsorienteringen ska förbättras och göras obligatorisk med fokus på hur den svenska demokratin fungerar i praktiken liksom de värden den bygger på, som jämställdhet och respekt för HBTQ-personers rättigheter.
 • En demokratikanon ska tas fram bestående av en samling texter som har haft särskild betydelse för framväxten av demokratin i Sverige. Anpassade versioner av demokratikanon kan användas i skolan men också för läsning och diskussion vid studiecirklar, folkhögskolor samt i SFI- och samhällsundervisning.
 • Vi vill införa inträdesjobb för unga utan gymnasieutbildning och för nyanlända. Inträdesjobb med lägre lön gör det lättare att få in en fot på arbetsmarknaden – särskilt för de många nyanlända med låg eller ingen utbildning. Det är bättre än att fastna i ett bidragsberoende.
 • Ett nytt jobbtorg för validering av nyanländas kunskaper måste inrättas för att underlätta för att snabbt komma i jobb.
 • Antalet SFX-utbildningar ska öka och bli mer nivåanpassade. SFX-utbildningarna som bedrivs i samarbete med andra stockholmskommuner är ett positivt exempel på hur mottagande kan hänga ihop med en tydlig inriktning mot jobb. Inriktningen mot bristyrken gör att fler kan komma i arbete med SFI-studier samtidigt som starkt efterfrågade kompetenser kommer ut på arbetsmarknaden.
 • Arbetet för hedersförtryck måste ges ökade resurser. Jämställdheten ska vara självklar för alla flickor och kvinnor, både de som är födda här och de som har flyttat hit. Vi behöver ta krafttag mot hedersvåld och patriarkala strukturer. Stockholms stad ska kartlägga och motverka förekomsten av begränsande hedersnormer i vår stad. Skyddet för utsatta måste stärkas och brott med hedersmotiv måste bestraffas hårdare.
 • Mota parallellsamhällen. Efter en lång tid med en underbemannad och misskött poliskår ser vi stora revor i tryggheten. Värst är det för människor som bor i utsatta områden som ser sin frihet beskäras av kriminella nätverk och självutnämnda moralpoliser. Rättsstaten måste återupprättas.
 • Inga skattepengar ska användas till att främja odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet. Användningen av offentliga medel måste följas upp.
 • Granska hem för ensamkommande. De hem för ensamkommande, där barn har avvikit eller påträffats i utsatta miljöer, exempelvis i narkotikakretsar, ska omgående granskas. Det förutsätter informationsutbyte mellan polis, socialtjänst samt personal på fältet. Barn som placerats hos närstående har samma rätt till en god uppväxtmiljö som andra barn och kvaliteten i dessa placeringar måste säkras. Det är viktigt att familjehem har kompetens att bemöta barn som placerats på grund av hedersproblematik i det ordinarie hemmet.
 • Barnäktenskap och tvångsäktenskap kan aldrig accepteras. Inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige – oavsett om äktenskapet har ingåtts utomlands. Socialtjänsten ska aldrig placera barn som blivit gifta i sina ursprungsländer tillsammans med sin “partner”. De som riskerar att giftas bort eller har blivit bortgifta måste få kunskap om sina rättigheter och vart de kan vända sig för att få hjälp.
 • Mer idrott i utsatta områden. Idrotten ger en viktig möjlighet till integration och en meningsfull fritid. Stockholm ska prioritera breddidrotten och idrottsaktiviteter som är lättillgängliga, och stötta initiativ för idrott i utsatta områden. Det är viktigt att idrottssatsningar har ett jämställdhetsperspektiv och att de når unga som inte vanligtvis deltar i den traditionella föreningsidrotten.
 • Tillgängliga och trygga bibliotek. Bibliotek och andra verksamheter som främjar kultur och läsning ger nya medborgare kunskaper och ett språk som gör det möjligt för dem att ta plats på den demokratiska arenan. Tillgängliga och trygga bibliotek är i högsta grad en demokratifråga.
 • Stärk rätten till tolk. Oförmåga att kommunicera med stadens personal skapar osäkerhet hos nya svenskar och leder till att stadens resurser inte används på bästa sätt. Det är oacceptabelt att barn ska behöva tolka åt sina föräldrar. Rätten att använda tolk i kontakt med stadens och landstingets verksamheter måste stärkas.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.