Den liberala staden är en stad för frihet och öppenhet, tät och hållbar med goda kommunikationer. Vi ska bygga vidare på de värden som gör Stockholm till en av Europas vackraste städer – bygga en stad som håller över tid.

Vår liberala vision för Stockholm är en tät, hållbar och levande stad, dit människor söker sig för att förverkliga sina drömmar. Att staden växer är positivt. Det ger fler stockholmare som bidrar till vår gemensamma stad. Det ställer också krav på att vi kan planera och bygga fler bostäder.

Vi vill ha fler bostäder i City, ett område som idag nästan helt består av kontor, och tycker att målet ska vara att var fjärde ny kvadratmeter som tillkommer i Stockholm ska gå att bo i.

Att ha makt över det egna boendet är viktigt för den enskildes frihet. Det betyder att staden ska växa med en god blandning av upplåtelseformer i hela staden – både hyresrätter och bostadsrätter behövs. Vi är emot att de rödgrönrosa till exempel har stoppat möjligheten för boende i ytterstadsdelar att bilda bostadsrätt.

De regler och lagar som idag sätter käppar i hjulet för bostadsbyggande i Stockholm måste ändras och anpassas efter storstadens villkor. Det betyder till exempel att bullerregler och regler för överklaganden behöver ses över.

Samhällsservice som skolor och förskolor, bibliotek och idrottsytor måste finnas med redan från början när vi bygger och inte läggas till i efterhand när man upptäcker att de saknas.

Människors frihet och välstånd gynnas av goda kommunikationer. En växande stad behöver god kollektivtrafik. En liberal politik för ett hållbart Stockholm innebär att vi bygger en tät och grönskande stad med mer kollektivtrafik under och över mark samt på vattnet. Stockholm behöver infrastrukturinvesteringar i form av ny tunnelbana, nya vägar och en ny östlig förbindelse.

När vi bygger Stockholm ska vi bygga vidare på de värden som gör Stockholm till en av Europas vackraste städer. Vi ska bygga en stad som håller över tid.

Det här vill vi göra:

 • Bygga 10 000 klimatsmarta bostäder per år till 2025.
 • Ta fram en arkitekturpolicy för Stockholm. Ny bebyggelse ska stå i samklang med varje områdes unika kulturvärden, såväl i stenstaden som i andra områden. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska inte rivas.
 • Stadens bostadsbolag ska ta ett särskilt ansvar för att skapa fler mindre och billigare lägenheter som är tillgängliga för människor med lägre inkomst. Fler aktörer med nya idéer för hur det går att bygga billigare ska släppas in.
 • Rensa upp bland byråkratiska byggnormer. Många lägenheter som finns i Stockholms absolut mest attraktiva lägen, hade inte fått byggas om de hade planerats idag. Byggregler gällande bland annat bullernormer och boendestandard måste förenklas.
 • Fler påbyggnader på befintliga hus. Dessa ska uppföras på genomtänkta sätt och passa in i den omgivande miljön.
 • Stockholm måste bygga fler och billiga studentbostäder. Vi vill använda nya innovativa boendekoncept i samverkan med entreprenörer för att göra detta möjligt.
 • Bygg bort otryggheten. Befolkade offentliga rum och urbana stråk leder till en ökad känsla av trygghet. Vi vill att nämnder, centrumägare och bolag aktivt ser till att stadsmiljön är trygg, levande och snygg över hela staden.
 • Vi vill att var fjärde tillkommande kvadratmeter i City ska gå att bo i. Endast en procent av stadens befolkning bor idag i Citykvarteren som idag nästan enbart består av kontor. Det skapar otrygghet kvälls- och nattetid, det vill vi förändra.
 • Vi vill att ett särskilt områdesprogram för City ska tas fram så att vi kan ta ett helhetsgrepp för en levande stadskärna över hela dygnet, inte bara under kontorstid.
 • Riddarholmen ska utvecklas. Riddarholmen är en del av Stockholm som inte så många känner till. Riddarholmen kan förädlas med kaféer, badplatser och restauranger, inte minst vid Evert Taubes terrass. Vi vill också utreda möjligheten att omvandla kontorsyta till bostäder på Riddarholmen.
 • Vi vill att staden flyttar förvaltningar och bolag till ytterstaden för att skapa fler arbetstillfällen över hela staden, och att staden ställer krav på regeringen att flytta ut statliga myndigheter dit.
 • Minska rivningen av befintlig bebyggelse – bra för klimatet och kulturmiljön. Inför rivningstopp för hus äldre än 100 år och bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
 • Bygga nytt utifrån kvartersstadens kvaliteter, med grönskande innergårdar och levande bottenvåningar.
 • Verka för byggandet av fler kollektivhus och andra alternativa och innovativa boendekoncept.
 • Vi vill ha en strategi för småhus- och villaområden som skyddar trädgårdsstäderna från ovarsam exploatering samtidigt som villaägarna blir friare att sköta sitt egna hem.
 • Friare bebyggelse av solceller – normen ska vara att staden alltid säger JA till solceller.
 • Hårdare krav för hållbart byggande. Bygg mer i trä för att minska klimatpåverkan.
 • En grönare stadsplanering. Vi vill anlägga fler pocketparker, se till att fler gator kantas av träd och se till att rusta upp grönområden och slitna parker när det byggs nytt. Målet ska vara ett nytt träd för varje ny bostad som byggs.
 • Högre hus har en naturlig plats i många av de täta områden som nu utvecklas. När högre hus växer fram är det viktigt att de byggs i samklang med bebyggelsen runtomkring så att de blir en integrerad del av den kulturmiljö som finns på platsen. Höga hus kan till exempel byggas i Värtaområdet, Liljeholmen, Kista och Hagastaden.
 • Vi vill värna Stockholms unika kvalitéer när staden utvecklas, så att vi bygger en stad som håller över tid.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.