Kunskap är varje människas viktigaste redskap för att växa. Utbildning bryter barriärer och öppnar nya vägar i livet. Därför är investeringar i en skola för kunskap den viktigaste insatsen för ett samhälle där klassresor är möjliga. Och därför brinner vi Liberaler för skolfrågor, sedan mer än hundra år tillbaka.

Vi kämpar för att Stockholm ska ha Sveriges bästa förskolor. Här ska varje barn få utvecklas i en trygg miljö, och både barn och personal ska ha en god arbetsmiljö. Barngrupperna ska hållas små och trygga, och barn till föräldralediga ska ha rätt till förskola 30 timmar i veckan.

Att skolan är bra är särskilt viktigt för de elever som fått en svår start i livet eller har föräldrar som själva inte kommer från studievana hem. I Stockholms skolor ska alla kunna utvecklas efter sina förutsättningar och de som har störst behov av hjälp ska också få mest stöd. För att alla elever ska kunna få en bra skolgång behöver varje skola präglas av trygghet och studiero. Men studieron har försämrats i Stockholms skolor de senaste åren. Det vill vi ändra på.

Idag utgår svensk skola i hög grad från att samma skolgång ska passa för alla. Men för en del barn med stora behov av särskilt stöd fungerar inte det. Konsekvensen blir för en del ett stort lidande och att det blir mycket svårt att lära sig. Vi vill tredubbla de särskilda resursklasser, CSI-grupperna, som finns i stadens kommunala skolor, så att alla barn kan få de allra bästa förutsättningarna att få de kunskaper de behöver och klara skolan.

En framgångsrik skola förutsätter att läraryrket har hög status och att lärare och skolledare kan utöva ett tydligt pedagogiskt ledarskap. De mest lämpade ska attraheras av läraryrket och få goda förutsättningar att göra skillnad. Stockholm ska vara ledande i landet vad gäller lärarnas löner och utvecklingsmöjligheter för skickliga lärare.

Efter fyra år med rödgrönt styre kämpar Stockholms förskolor och skolor med ekonomiska problem som riskerar undervisningens kvalitet. Vi ser som vår viktigaste uppgift att vända den utvecklingen, och arbeta för att Stockholm ska ha Sveriges bästa förskolor och skolor, och de skickligaste och mest välbetalda lärarna. Ett tydligt fokus på varje elev, och en skola som betonar kunskap, ger alla barn möjlighet till utveckling.

 

Det här vill vi göra:

 • Se till att förskolornas barngrupper inte är större än 14 respektive 18 barn per grupp.
 • Öka tillskotten till förskolan och gå tillbaka från ”heltid” i förskolan till 30 timmar i veckan för barn till föräldralediga – så att förskolan kan handla om pedagogik, och inte bara barnpassning.
 • Stockholm ska ha Sveriges bästa skolor och förskolor. Stockholm ska vara löneledande för lärare och skolan ska vara Stockholms bästa arbetsplats.
 • Inrätta ytterligare karriärtjänster i skolan och införa karriärtjänster också i förskolan.
 • Rikta särskilda resurser till skolor som har större utmaningar så att resultaten kan förbättras, samt utvärdera vilka åtgärder som ger bäst effekt på elevernas kunskapsresultat så att skolan gör rätt saker.
 • Ta fram en handlingsplan för särbegåvade elever. De som har en särskild fallenhet ska kunna nå ännu längre.
 • Förbättra stödet till elever i behov av särskilt stöd, genom ett tredubblat antal resursgrupper, och bättre tillgång till speciallärare.
 • Stärka tillgången till elevhälsan för elever med psykisk ohälsa. Ingen ska behöva må dåligt på grund av att elevhälsan är otillgänglig. Varje skola ska ha ett fungerande elevhälsoteam med tillgång till skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, skolläkare och specialpedagogisk kompetens.
 • Införa mobilfria lektioner i alla Stockholms skolor för ökad studiero och för bättre möjligheter till inlärning utan mobiler som stör.
 • Införa sociala team för ökad trygghet och studiero. Alla klassrum ska vara lugna och trygga. Stödet till skolor för att upprätthålla trygghet och studiero ska förbättras.
 • Nolltolerans mot våld och kränkningar. Skolorna ska vara tydliga med att det som benämns mobbning ofta handlar om brottsliga gärningar, och det ska inte accepteras. Hotfulla elever som utsätter andra för fara ska kunna stängas av snabbt och erbjudas annat stöd och undervisning.
 • Göra det enklare att tenta av gymnasiekurser. Vi vill bygga ut möjligheten för studiemotiverade elever att tenta av gymnasiekurser och kunna läsa högskolekurser redan på gymnasiet.
 • Förbättra skolgången för nyanlända elever genom att lyfta ansvaret till central nivå i staden, starta förberedelseklasser på fler skolor över hela staden och stärka verksamheten med kunskapskartläggningar i staden.
 • Utökad undervisningstid för nyanlända. Den undervisningstid som nyanlända får idag är ofta inte tillräcklig för att ge dem det stöd som behövs.
 • Stå upp för valfriheten för elever och föräldrar i skolan.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.