I Liberalernas Stockholm ska alla ha tryggheten och friheten att forma sitt eget liv. Oavsett vilka vi är, var vi kommer ifrån, eller vad som har hänt på resan hit, ska vi själva kunna välja vår framtid. För oss liberaler är det självklart att Stockholm ska erbjuda alla människor skydd, stöd och nya livschanser.

Barn som växer upp i utsatta familjer, med våld eller missbruk i hemmet, ska få hjälp att skapa sig en bra framtid. Ensamkommande flyktingbarn måste få bra hem med goda uppväxtvillkor. Vuxna med missbruk ska få hjälp att ta sig ur sitt beroende. Den som lever i hemlöshet ska få en väg tillbaka till ett eget fast boende. Att ha ett arbete och att kunna försörja sig själv ger trygghet och frihet att växa. Den som inte kan försörja sig själv ska få hjälp att gå från bidrag till självförsörjning.

Personer med funktionsnedsättning ska ha friheten att leva som andra. Regeringens och stadshusmajoritetens politik har inneburit nedskärningar av insatserna till personer med funktionsnedsättning. Liberalerna kommer alltid att värna rätten till stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

För att kunna hjälpa dem som behöver stöd måste det finnas bra personal som har tid och som vill stanna kvar på sin arbetsplats. Tyvärr präglas socialtjänsten av en hög personalomsättning. Socialsekreterarna måste få högre lön, bättre stöd och större möjligheter till karriärutveckling.

Fritidsverksamheten ska utgöra en lugn och trygg miljö efter skoldagen med tydliga värderingar. Fritidsgårdarna måste vara lika välkomnande för tjejer som för killar, och inte acceptera kränkande beteende. Alla fritidsgårdar ska erbjuda läxhjälp.

Sjukdomar och hög ålder kan leda till att livet förändras. Men vi fortsätter att vara individer, med våra egna värderingar och önskemål. Det ska alltid vara den enskilde som bestämmer över sitt liv, inte politikerna. Vi vill ge äldre över 85 år rätten att få flytta till äldreboende om de vill, för att kunna få ett tryggt boende som låter en vara friskare högre upp i åren. Ensamhet bland äldre är ett stort problem – därför vill vi att staden och frivilligorganisationer tillsammans skapar fler aktiviteter och fler mötesplatser för äldre.

Det här vill vi göra:

 • Vi vill stärka socialtjänstens möjligheter att agera när en ung person håller på att dras in i brottslighet. Idag kommer insatserna senare när det handlar om unga i ytterstaden, jämfört med i innerstaden. Det kan vi inte acceptera. Alla har rätt till en bra uppväxt. Detta innebär samtal inom 48 timmar när en ung person påträffas berusad eller ertappas med att ha begått ett brott. För att skydda unga från att hamna riktigt snett och dras in i allvarlig brottslighet måste ibland ungdomen flyttas från sin hemmiljö.
 • Bekämpa den psykiska ohälsan bland barn och unga. Samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och landstinget måste fungera bättre. Inför psykiska hälsokontroller i skolan och erbjud elever självmedvetandeträning (YAM). Fortsätt utbyggnaden av första linjens psykiatri med kuratorer och psykologer på vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM). Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Vi vill genomföra en större lönesatsning för socialsekreterare som arbetar med barnärenden för att locka skickliga och erfarna socialsekreterare att stanna kvar i yrket.
 • Vi vill stärka självständigheten för personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att stärka rätten till ledsagning, öka specialiseringen bland biståndsbedömare och höja habiliteringsersättningen i daglig verksamhet.
 • Vi vill värna LSS. Regeringens åtstramningar drabbar de svagaste.
 • Vi vill ha fler skyddande boenden för personer som utsätts för våld i nära relation och vi vill öronmärka ett antal förturslägenheter för våldsutsatta, med målet att det alltid ska vara möjligt att snabbt kunna lämna en farlig situation.
 • Vi vill att Bostad först ska prioriteras i arbetet mot hemlöshet. Detta innebär att en person i hemlöshet ska kunna få ett boende utan krav på drogfrihet. Utgångspunkten är att först få ett tryggt boende och sedan ska personen få det stöd som behövs för att boendet ska fungera.
 • Nej till tiggeriförbud. Fattiga EU-medborgare ska skyddas från att utnyttjas, och Stockholm och Sverige ska driva på för att hemländerna ger sina utsatta medborgare drägliga levnadsvillkor. Svensk lag ska gälla lika för alla.
 • Bättre stöd till människor längst bort från arbetsmarknaden. Många söker sig till Stockholm för att arbeta, utan att hitta jobb. Stödet till dagverksamheten Crossroads bör öka och Arbetsförmedlingens insatser intensifieras så att verksamheten kan växa.
 • Försörjningsstöd ska så långt som möjligt vara förknippat med motprestation. Exempelvis genom att aktivt söka arbete på jobbtorgen, göra praktik, ta ett tillfälligt jobb eller gå en SFI-utbildning.
 • Hembesök av socialtjänsten. Ekonomiskt bistånd ska alltid gå till de personer som verkligen är i behov av offentligt stöd. Ett sätt för socialtjänsten att få en korrekt bild av den sökandes situation ska kunna vara att genomföra hembesök. Medverkar inte personen till sin egen utredning genom att inte tillåta hembesök, ska detta påverka möjligheten till fortsatt försörjningsstöd.
 • Vi vill öka valfriheten och tryggheten för äldre, bland annat genom att ge alla över 85 år som vill rätt att få flytta till äldreboende. Vi har gått emot nedläggningar av servicehus och vård- och omsorgsboenden, och vill istället att det ska byggas fler äldreboenden.
 • Vi vill att staden ska göra mer, tillsammans med ideella krafter, för att motverka ensamhet bland äldre. Det kan handla om mötesplatser och aktiviteter. När storhelgerna kommer kan det kännas extra tungt för den som är ensam. Därför vill vi att det ska finnas mötesplatser som är öppna på helger.
 • Trivsamma måltider och god mat är viktig för alla. Vi vill ha en laga mat-garanti i hemtjänsten.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.