Kampen för klimatet är vår tids ödesfråga. För att vi ska klara tvåprocentsmålet krävs det att utsläpp av växthusgaser minskar kraftigt under kommande år. Senast 2040 ska Stockholm vara klimatneutralt. För att uppnå dessa mål behöver staden ta ett större ansvar för att den egna verksamheten är klimatneutral, samtidigt som allt tillsynsarbete ska utgå från principen om att den som orsakar utsläpp också ska betala för den skada som den åsamkar.

Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling är förutsättningar för varandra. För att möta miljö- och klimatutmaningarna behövs ny teknik, nya företag, ekonomiska styrmedel och en effektivare hushållning av naturresurser. Liberal miljöpolitik är tillväxtvänlig, teknikpositiv och utvecklingsinriktad.

Frisk luft, rent vatten och en giftfri miljö är nödvändiga för god hälsa och livskvalitet. Närheten till naturen gör staden attraktiv. För att Stockholms vatten och natur ska bevaras krävs det att vi värnar den biologiska mångfalden och upprätthåller gröna förbindelser för stadens ekosystem.

Med klimatförändringar följer extrema väder. Staden måste planeras på ett sätt som gör oss mer motståndskraftiga mot torka och översvämningar. Genom fler träd i stadsmiljön, gröna väggar och tak, samt ett bättre tillvaratagande av vatten kan vi rusta staden mot extremväder.

Miljöpolitiken måste bygga på åtgärder som faktiskt skapar en hållbar miljö – inte på symbolpolitik som dövar vårt samvete. De som förbrukar våra gemensamma resurser ska betala för det. Varje människa ska ges bättre möjligheter att ta ansvar för hur hen i sin vardag bidrar till en hållbar samhälls- och miljöutveckling.

 

 

Det här vill vi göra:

 • Vi vill göra Stockholm klimatneutralt till 2040.
 • Vi vill att Stockholm stads förvaltning ska vara fri från fossila bränslen till 2030.
 • Vi vill att de som orsakar utsläppen också ska betala för dem – fram till dess att Stockholm har uppnått fossilfrihet ska staden klimatkompensera för sina fossila utsläpp.
 • Vi vill införa en elbilskommison som bygger ut stadens infrastruktur för elbilar – antalet laddstolpar ska minst fördubblas till 2022.
 • Vi vill bygga mer klimatsmart – vi måste använda mer miljövänliga byggmaterial, som exempelvis trä, och andelen plus- och passivhus ska öka.
 • Förändrat klimat ökar risken för extremväder. Staden måste rustas för att bättre stå pall mot väderförändringar. Det behövs bl.a. mer växtlighet och vi måste se regnvatten som en resurs.
 • Vi vill ha en grön skatteväxling, där förorenaren betalar – skattelättnader till fossilt bränsle måste avskaffas.
 • Vi vill underlätta för nya lösningar och ny teknik att forskas fram – då behövs ett bra företagsklimat för startups, marknadsekonomi och frihandel.
 • Nej till dieselsubventioner.
 • Mer EU-samarbete i klimatfrågorna – EU ska vara en garant för Parisavtalet.
 • Skapa en koldioxidskatt på EU-nivå som också täcker flygets växthusgasutsläpp.
 • Vi vill införa en EU-avgift på plats.
 • Vi vill göra det lätt att göra rätt – staden måste underlätta för miljösmarta val genom bl.a. bättre möjlighet att källsortera och bättre förutsättningar för bilpooler.
 • Mer fossilfri el – 100 procent fossilfritt elsystem.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.