Anförande hållet av Stockholms stads socialborgarråd, Jan Jönsson (L), vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 13 december 2018. Det talade ordet gäller.

 

Ordförande, fullmäktige,

Låt mig börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Som liberal är min utgångspunkt att kampen för varje människas frihet är mitt viktigaste uppdrag och den ideologiska utgångspunkten för socialpolitiken i Stockholm kommer att vara ökad frihet för de invånare vars frihet idag är som mest begränsad eller hotad. Det betyder i praktiken att jämställdhetsperspektivet alltid måste finnas med. Att vi ska bekämpa krafter som vill begränsa allas vår frihet, såsom grov brottslighet, extremism och religiöst förtryck av olika slag. Att en tillgänglig stad för alla måste vara en självklarhet så att hinder för framkomlighet och delaktighet blir undanröjda. Att prioritera åtgärder i ytterstaden som leder till ökad frihet för människor i utsatta områden.

Kvaliteten i våra verksamheter bygger på våra anställda. Därför fullföljer den grönblå majoriteten handlingsplanen för att fler ska vilja jobba i Stockholms socialtjänst. Hot och våld mot socialtjänstens medarbetare kan aldrig accepteras och anställda som blir utsatta måste alltid få långsiktigt stöd.

All forskning visar att framgång i skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för barn, för att barn ska få en bra uppväxt. Därför ska vi skifta perspektiv och prioritera att socialtjänsten utvecklar insatser som stabiliserar elevers skolgång. Vi ska se till att samverkan mellan socialtjänst, polis, skola, landsting mynnar ut i handling och operativa beslut med konkreta effekter för det enskilda barnet. Jag kallar det samhandling på barnnära nivå.

Hemlösheten ska minska. Därför bygger vi ut den bäst fungerande metoden, Bostad Först. Vi vet att frivilligorganisationerna ibland når ut bättre till personer som kan behöva socialtjänstens stöd, därför ger vi fortsatt stöd till dem. Samarbetet kring personer som både lider av svår psykisk sjukdom och tungt missbruk ska bli bättre. Psykiatrikers medverkan i våra uppsökande team kan vara en början och diskussioner med kollegorna i Landstinget startar i vår.

Stockholm kommer att göra stora investeringar för att öka den fysiska tillgängligheten. Det totala anslaget till stöd och service höjs med 2,3 %. I praktiken växer anslaget lika mycket som i förra budgeten, med en budgetteknisk fördelning som på ett bättre sätt värnar ledsagningen, som är viktig för att alla ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor.

Fokus i vår budget för 2019 är socialtjänstens kärnuppdrag, i stadsdelsnämnderna och socialnämnden, att vara framtidsmöjliggörare för barn och unga och som samhällets yttersta skyddsnät. Min ambition är inte att riva ner allt som den tidigare majoriteten gjorde, utan att bygga vidare, för stöd och service och en socialtjänst som bidrar till ökad frihet och självständighet för alla stockholmare som behöver samhällets stöd.