Se alla
Liberalerna Bromma

Bromma

I Bromma ska skolan vara bra och vården finnas nära

Vad vill Brommaliberalerna?

Liberalerna är Stockholms och Sveriges skolparti. Brommaliberalerna har sedan länge drivit på för att våra förskolor och skolor ska vara bäst i staden med de bästa pedagogerna.

Alla människor ska få det stöd de behöver för att kunna klara sig själva och göra egna livsval. Med en stark socialliberal politik blir detta verklighet. Genom tidiga insatser och tät samverkan mellan socialtjänst och skola får fler barn chansen att bli sitt bästa jag.

Vi vill att förtätning ska ske med varsamhet och förnuft, att våra lokala torg ska vara levande, att våra barn ska ha säkra skolvägar och trafikkaoset lösas. När staden och Bromma utvecklas måste alla delar tas med. Man kan inte bygga stad utan att planera för trafik, skolor, vård, rörelse, service och arbetsplatser.

Vi är ofta ute och knackar dörr för att lyssna på vad ni tycker är viktigt. Hör gärna av dig om du vill att vi hälsar på i ditt område, mejla till bromma@liberalerna.se.

Några förslag för ett ännu bättre Bromma:

 • Fler förskollärare och tidigare insatser för barn som har olika utmaningar att klara skolan
 • Brommas stadsdelar och grönområden är unika, all utveckling ska ske med varsamhet och förnuft anpassat till närmiljön
 • Våra lokala torg ska vara levande, vackra och tillgängliga
 • Vården ska nå alla och antalet vårdcentraler spegla antalet invånare. Bromma behöver en egen närakut!
 • Fler läkare på våra äldreboeden. Kvalitet och valfrihet ska vara en självklarhet för årsrika i Bromma
 • Den som är rädd är inte fri. Insatser som bättre belysning, att hålla det rent och snyggt gör stor skillnad. – Fler lokalpoliser, polissamverkan med socialtjänsten och tidiga insatser för barn i riskzon skapar långsiktig trygghet

 

Allt börjar med en bra skola

Kunskap är varje människas viktigaste redskap för att växa. Utbildning bryter barriärer och öppnar nya vägar i livet. Därför har Liberalerna satt skolan först i över hundra år.

Skolframgång är även den viktigaste skyddsfaktorn för ungas framtid. Skolan och socialtjänsten ska tillsammans bidra till att barn och unga som behöver sociala stödinsatser klarar skolan med bra kunskapsresultat.

Fler förslag för ännu bättre skola i Bromma:

 • Fler förskollärare och tidigare insatser för barn som har olika utmaningar att klara skolan
 • Vi vill ytterligare förbättra stödet till elever i behov av särskilt stöd, och se till att fler elever i behov av särskilt stöd får det, genom en ny och utbyggd organisation för detta
 • Stärka tillgången till elevhälsan för elever med psykisk ohälsa. Ingen ska behöva må dåligt på grund av att elevhälsan är otillgänglig. Varje skola ska ha ett fungerande elevhälsoteam med tillgång till skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, skolläkare och special-pedagogisk kompetens
 • Skolnärvaro är en förutsättning för att gå ut skolan med godkända betyg. Skolsociala team ska hjälpa hemmasittarna tillbaka till klassrummet
 • Skolan och klassrummen ska präglas av lugn och ro. Nolltolerans mot våld och kränkningar. Skolorna ska vara tydliga med att det som benämns mobbning ofta handlar om brottsliga gärningar, och det ska inte accepteras. Hotfulla elever som utsätter andra för fara ska kunna stängas av snabbt och erbjudas annat stöd och undervisning
 • Stå upp för valfriheten för elever och föräldrar i skolan
 • Trygga skolvägar. Alla Brommas barn ska kunna gå och cykla till skolan på ett säkert sätt
 • Fler elever ska lämna grundskolan med godkända betyg och fler elever ta studenten

 

Bevara och utveckla Bromma

Bromma har unika stadsdelar vars karaktär ska bevaras och när Bromma växer måste särskild hänsyn tas till dessa. Detta gäller även våra grönområden och småparker som skapar viktiga gröna samband men också möjlighet till rekreation och återhämtning.

När förtätning ska ske måste det ske med varsamhet och förnuft och alla delar tas med så att vi planerar områden som innehåller allt det vi som bor i Bromma behöver. T ex vård, service, skolor, handel och sist men inte minst fungerande trafiklösningar och kollektivtrafik.

Brommas många torg ska vara levande och tillgängliga, våra kolonilotter bevaras och utvecklas och fler badplatser behövs.

Fler förslag för ett ännu bättre Bromma:

 • Brommas stadsdelar och grönområden är unika, all utveckling ska ske med varsamhet och förnuft anpassat till närmiljön
 • Våra lokala torg ska vara levande, vackra och tillgängliga
 • Vi vill ha fler badplatser i Bromma
 • Lös Brommas trafikkaos
 • Anlägg rondell med trafikljus vid Ängbyplan
 • Alla skolvägar ska vara trafiksäkra, sänk hastigheten där det behövs!
 • Låt Ålstenskogen bli naturreservat
 • Anlägg fler spontanidrottsytor i Bromma
 • Rusta upp Brommaplan
 • Bevara och utveckla Brommas koloniområden

 

Årsrik i Bromma

Alla har rätt till en bra ålderdom. Fram till år 2040 förväntas antalet personer över 80 år i Stockholm fördubblas. Det ställer växande krav på äldreomsorgen. Vi ska visa äldre som behöver hjälp respekt för deras behov, livsval och intressen.

Det ökade antalet äldre innebär behov av fler senior- och äldreboenden. Alla ska ha möjlighet till ett tryggt och anpassat boende när de så önskar och behöver. Framtidens senior- och äldreboenden ska så långt som möjligt integreras i levande kvartersmiljöer där de blandas med vanliga bostäder, studentbostäder, förskolor och tillgång till servicetjänster.

Fler förslag för ett bättre årsikt liv i Bromma

 • Stadens äldreomsorg och socialtjänst ska samarbeta med äldrepsykiatrin i Region Stockholm för att ge hjälp till äldre med psykisk ohälsa.
 • Fler läkare på våra äldreboenden. Kvalitet och valfrihet ska vara en självklarhet för årsrika i Bromma
 • Inom hemtjänsten – liksom på vård- och omsorgsboenden – ska stor vikt läggas vid såväl maten som måltiden
 • Ofrivillig ensamhet ska bekämpas och fler mötesplatser skapas
 • Demensvården ska förbättras och personal fortbildas
 • En fast omsorgskontakt ska införas i hemtjänsten
 • Välfärdsteknik kan vara ett komplement i vården och omsorgen av äldre
 • Hemtjänsten ska bli en attraktiv arbetsplats
 • Bromma behöver ett serviceboende

 

Vård nära dig

Alla brommabor ska ha nära till vård och omsorg oavsett i vilken stadsdel man bor i. När nya stadsdelar byggs eller utvecklas måste vården planeras in. Antalet vårdcentraler måste anpassas utifrån befolkning något som är särskilt viktigt då Bromma växer snabbare än Uppsala.

Bromma saknar idag en närakut vilket innebär att Brommabor måste åka till annan stadsdel eller köa på sjukhusens stora akuter. Vi vill att Bromma ska ha en egen närakut till skillnad från andra partier som vill lägga ner Stockholms viktiga närakuter.

För Liberalerna är det fria vårdvalet viktigt, du ska själv kunna välja vart du vill vända dig för att få den vård du behöver.

Fler förslag för ett ännu bättre Bromma:

 • Bromma behöver en närakut
 • Anpassa antalet vårdcentraler till befolkningsmängd
 • Vården ska nå alla och antalet vårdcentraler spegla antalet invånare
 • Anställ fler läkare på våra äldreboeden. Kvalitet och valfrihet ska vara en självklarhet även för årsrika i Bromma
 • Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ska kortas och vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar bemannas med kuratorer och psykologer
 • Idag upphör screening av bröstcancer vid 74, cancer upphör aldrig. Vi vill höja åldergränsen för mammografi

 

Trygghet är frihet

Alla har rätt att känna sig trygga i sitt bostadsområde. Att inte behöva tveka om att ta snabbaste vägen hem. Det är frihet i vardagen.

För att förebygga kriminalitet och missbruk och därmed forma ett tryggt och välmående samhälle är den viktigaste insatsen att se till att barn och unga når framgång i skolan. Därför har förskolan, skolan och socialtjänsten en viktig uppgift när det gäller att tidigt upptäcka unga i riskzonen och sätta in åtgärder.

Trasig gatubelysning, klotter och skräpiga parker skapar otrygghet. Vi ska stärka insatserna för att hålla bättre ordning i vår närmiljö.

Fler förslag för ett tryggare Bromma:

 • Genom tidiga insatser och tät samverkan mellan socialtjänst och skola får fler barn chansen att bli sitt bästa jag och därmed undvika utanförskap
 • Socialtjänsten ska finns där hjälpbehoven kan uppstå – på familjecentraler, härbärgen, fritidsgårdar och polisstationer
 • En ung person som anmäls för brott ska inom 48 timmar kallas till samtal med socialtjänst och uniformerad polis
 • Vittnesverksamheten ”Våga anmäla, våga vittna” ska spridas i hela staden. Anhörigas situation ska särskilt uppmärksammas
 • Platssamverkan mellan staden, fastighetsägare och andra aktörer bidrar till ökad trygghet i stadsrummet och bör användas mer
 • Insatser för bättre belysning och att hålla det rent och snyggt gör stor skillnad. Vi behöver fler bigbellysoptunnor i Bromma