Stadsplanering

Hela Stockholm förtjänar god arkitektur och välplanerade områden där människor kan trivas och känna sig trygga.

Vår politik

  • Ta fram en arkitekturpolicy för Stockholm som ger stöd för god arkitektur i hela staden.
  • Utveckla varje områdes unika charm med genomtänkta områdesplaner. Stenstaden, villastäderna och de andra unika stadsmiljöerna har sina unika värden.
  • Bygg bort otryggheten när nya områden planeras. Genom levande gatuplan och färre mörka gränder skapas tryggare miljöer.
  • Planera feministiskt. Stadsutvecklingen ska utgå från ett feministiskt och inkluderande tankesätt som skapar miljöer där alla kan trivas.
  • Kulturen ska finnas med i stadsplaneringen. Minst en procent av budgeten för varje kommunalt byggprojekt ska gå till konstnärlig utsmyckning.
  • Gör staden grönare med fler gator som kantas av träd, fler gröna väggar och tak, samt genom att bevara viktiga grönområden när staden växer.
Ta fram en arkitekturpolicy för Stockholm

Stockholm ska ständigt utvecklas mot att bli en vackrare stad. Ny bebyggelse ska stå i samklang med varje områdes unika kulturvärden. Vilket Stockholm vi vill bygga måste därför formuleras för att skapa tydliga och rättvisa riktlinjer för byggaktörer att arbeta med. Det skulle skapa bättre förutsättningar för bra arkitektur i hela staden.

Planera genomtänkt i varje stadsdel genom områdesplaner

Staden ska ta fram större generella områdesplaner, som tar varje områdes helhetsbehov i beaktande, istället för att som nu planera en bit i taget. Det skapar bättre förutsättningar för att bygga stadsdelar som innehåller allt från bostäder till arbetsplatser, handel, skolor, äldreboende, föreningslokaler och idrottsytor.

Bygg bort otryggheten

Befolkade offentliga rum och stadsmässiga gångstråk bidrar till att förebygga brott och minska känslan av otrygghet. Bättre belysning, fler offentliga mötesplatser och öppna fasader, bättre skötsel av det offentliga rummet samt utökad torghandel är exempel på åtgärder som kan skapa trygghet.

Stadsutvecklingen ska vara feministisk

Jämlikhetstanken ligger som grund för alla liberala principer. När de fysiska rummen planeras ska miljöer skapas som främjar inkludering och motverkar härskande könsnormer. En viss grupps intressen eller beteendevanor får inte agera mall för hur staden ska prioritera gatuytan eller hur de offentliga miljöerna ska utformas. Därför är Liberalernas stadsplaneringspolitik feministisk.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.