Trygghet och studiero

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever och det ska vara tyst och lugnt under
lektionstid. Det är en förutsättning för att undervisningen ska fungera, vilket i sin tur
är grundläggande både för elevernas resultat och för lärarnas arbetsmiljö. Bara
ungefär hälften av åttondeklassarna i Stockholms stad uppger dock att de kan arbeta
i lugn och ro på lektionerna. Det är oacceptabelt.

Vår politik

  • Tydliga och utvärderingsbara ordningsregler.
  • Inför skriftlig föräldrainformation, där föräldrar och elever den första skoldagen
    informeras om skolans regler och vad som förväntas.
  • Stockholms skolor ska ha nolltolerans mot våld och kränkningar.
  • Inför sociala team.
  • Tydligt stöd och rutiner för avstängning.
  • Elevhälsoteam på varje skola.
  • Inför en Trygghetsakut.
TYDLIGA ORDNINGSREGLER OCH FÖRÄLDRAINFORMATION

Varje skolas ordningsregler ska efterlevas, vara tydliga, välförankrade hos elever och
föräldrar och uppdateras med jämna mellanrum. Det ska finnas konkreta mål som
ska följas upp regelbundet. Skolan ska kunna ta hand om mobiltelefoner och annan
utrustning under skoldagen. Skolorna ska vara tydliga med att det som benämns
mobbning ofta handlar om brottsliga gärningar. För att bättre kunna följa upp
mobbning och andra kränkningar vill vi införa ett rapporteringssystem. Rektorer ska
ha ett tydligt stöd från staden i fråga om avstängning av elever och andra åtgärder.
Det ska finnas handfasta riktlinjer som tydligt visar när och hur avstängningar kan
göras av elever som bedöms utgöra ett hot mot andra elever.

SNABBA INSATSER

På de skolor där våld, bråk och stök hör till vanligheterna ska sociala team skapas.
Med team bestående av kuratorer och andra professionella yrkesgrupper kan skolor
med större kraft och snabbhet agera när oro blossar upp. Liberalerna vill att varje
skola ska ha ett fungerande elevhälsoteam med tillgång till skolkuratorer,
skolpsykologer, skolsköterskor, skolläkare och specialpedagogisk kompetens. Elever
ska alltid snabbt få stöd av elevhälsoteamet efter att kontakt har sökts. Varje skola
ska inte behöva uppfinna hjulet på nytt när ordningsproblem uppstår. Därför vill vi se
en särskild Trygghetsakut där olika professioner med erfarenhet av lyckat
ordningsskapande arbete kan ge stöd till rektorer och lärare.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.