Hållbar stadsplanering

En liberal politik för ett hållbart Stockholm innebär en tät och grönskande stad som ger goda förutsättningar för människor att leva, bo och verka här. När vi bygger nytt ska det göras på ett sätt som är hållbart både för morgondagen och i ett 10- 50- och 100-års perspektiv.

Vår politik

  • Planera med områdesplaner som ser till hela områdets långsiktiga behov. Allt från skolplatser och idrottsytor till bostäder och arbetsplatser ska finnas med.
  • Unika kulturmiljöer ska utvecklas så att deras unika karaktärsdrag vässas, inte filas ned.
  • Byggbranschens klimatpåverkan ska minska. En större andel av de byggnader som byggs ska vara plus- och passivhus. Och mer av det som byggs ska vara av trä.
  • Grönare stadsplanering i hela staden. Fler gröna tak och väggar.
  • Vi ska bygga täta och trygga miljöer och hålla dessa i gott skick.
  • Feminism, integration och trygghet är aspekter som ska finnas med i stadsplaneringen.
  • De kommunala bolagens ekonomi måste vara långsiktigt hållbar – inte som idag bygga på växande skulder.
Planera områdesvis

Staden ska ta fram större generella områdesplaner, som tar varje områdes helhetsbehov i beaktande, istället för att som nu planera en bit i taget. Det skapar bättre förutsättningar för att bygga stadsdelar som innehåller allt från bostäder till arbetsplatser, handel, skolor, äldreboende, föreningslokaler och idrottsytor.

Använd miljövänligare byggteknik och bygg mer i trä

Vår teknologiska infrastruktur med närhet till tekniska universitet och vårt kalla klimat erbjuder unika möjligheter för att utveckla nya metoder för att bygga hus som kräver mindre uppvärmning. Stockholm ska vara världsledande i teknik och kunskap kring passivhus. Trä behöver bli ett vanligare material vid nybyggnation.

En tät stad behöver grönska i nya och förtätade kvarter

Fler gator ska kantas av träd och fler småparker ska anläggas. I samband med förtätning av ytterstaden bör det eftersträvas att trafikleder görs om till trädkantade gator och att gaturummet prioriteras om till förmån för gång och cykeltrafik. Grönområden och nedslitna parkytor ska rustas upp när det byggs nya bostäder.

Bygg bort otryggheten

Befolkade offentliga rum och urbana stråk bidrar till att förebygga brott och minska känslan av otrygghet. Bättre belysning, fler offentliga mötesplatser och öppna fasader, bättre skötsel av det offentliga rummet samt utökad torghandel är exempel på åtgärder som kan skapa en än tryggare stad.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.